Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
JOZEF KREDÁTUSPSYCHOSOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ ASPEKTY NEKVALITY ŽIVOTA
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
FF
KATARÍNA KUPČIHOVÁLES ARTS PLASTIQUES EN FRANCE DE NAPOLÉON IER AUX IMPRESSIONNISTES
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁPANORAMA HISTORIQUE DES ARTS PLASTIQUES ET DE L’ARCHITECTURE EN FRANCE
(De la Préhistoire à la fin de l’Ancien Régime)
FF
IVANA KUPKOVÁ (ED.)KNIŽNÉ PREKLADY RUSKEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ DO SLOVENČINY
FF
JAROSLAV KUŠNÍRPOSTMODERNISM IN AMERICAN AND AUSTRALIAN FICTION
FF
LENKA KVAŠŇÁKOVÁSOCIÁLNY KAPITÁL STARNUTIA – PRÍTOMNOSŤ NIKDY NESTARNE
Zborník anotácií a abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove
FF
LENKA KVAŠŇÁKOVÁVYBRANÉ OTÁZKY POSÚDENIA ŽIVOTNEJ SITUÁCIE OHROZENEJ RODINY S DEŤMI V KONTEXTE SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY
FF
LENKA KVAŠŇÁKOVÁ (ED.)ZBORNÍK PRÁC Z 15. ROČNÍKA CELOSLOVENSKÉHO KOLA ŠVOČ V ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA KONANÉHO 2. MÁJA 2018 V PREŠOVE
FF
ADRIÁN KVOKAČKATEÓRIA A PRAX SÚČASNEJ ESTETIKY
(20 rokov študijného odboru estetika v Prešove)
FF
MARTIN LAČNÝZÁKLADY EKONÓMIE PRE SPOLOČENSKOVEDNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY
1.časť - trhový mechanizmus a správanie ekonomických subjektov
FF
MARTIN LAČNÝZÁKLADY EKONÓMIE PRE SPOLOČENSKOVEDNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY
2. časť – nedokonalá konkurencia, trhy výrobných faktorov a distribúcia dôchodkov
FF
MARTIN LAČNÝSÚČASNÝ KOMPARATÍVNY VÝSKUM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE NA VONKAJŠÍCH HRANICIACH EÚ
FF
VLADIMÍR LEŠKOFILOZOFIA DEJÍN FILOZOFIE
FF
MARTIN LIPKASLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIA V ROKOCH 1968 - 1989
FF
JANA LUKÁČOVÁ (ED.)DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY I.
Zborník vedeckých prác
FF
JANA LUKÁČOVÁ (ED.)DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY II.
Nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov
FF
TAMARA IBRAGIMOVNA MAGOMEDOVOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA
pre 1. ročník
FF
LUKÁŠ MAKKYOBRAZ, UMENIE A KULTÚRA DOBY ŽELEZNEJ NA SLOVENSKU
Umelecký a estetický pohľad
FF
ZUZANA MALINOVSKÁINTRODUCTION À LA CULTURE LITTÉRAIRE DU XIXE
FF
ZUZANA MALINOVSKÁINTRODUCTION À LA LITTÉRATURE ET À LA CULTURE FRANÇAISES DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
FF