Marcel Forgáč


EXISTENCIALIZMUS A SLOVENSKÁ LITERATÚRA

(interpretácia foriem existenciálnej rétoriky v dielach Dominika Tatarku, Jána Johanidesa a Rudolfa Slobodu)ISBN 978-80-555-1209-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

9

17

26
3.1  
Existenciálne aspekty Tatarkových poviedok z 30-tych rokov
27
3.2  
Špecifiká Tatarkovej existenciálnej rétoriky (interpretácia noviel Ošiaľ a V úzkosti hľadania)
37
3.3  
Dominik Tatarka (Ľudia za priečkou) a Louis Ferdinand Céline (Cesta do hlbín noci)
52
3.4  
Existenciálne aspekty diel Kohútik v agónii a Prútené kreslá
70
3.5  
Záver
80

83
4.1  
Novela Nerozhodný ako Johanidesova polemika so Sartrovou explikáciou kategórií voľby a rozhodnutia
84
4.2  
Interpretácia existenciálnych aspektov vybraných noviel zbierky Súkromie (Potápača priťahujú pramene mora, Súkromie, Kráska a výlet)
90
4.3  
Existenciálny pôdorys Johanidesovej novely Nie
99
4.4  
Esteticko-axiologická orientácia Jána Johanidesa po roku 1989 (Previesť cez most)
106

117

  

136
139
  
150
151
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020