Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
RENÁTA KOČIŠOVÁSTREDOVEKÉ HUDOBNÉ PAMIATKY Z ÚZEMIA SLOVENSKA
Dva fragmenty Veľkej Moravy a výber rukopisov stredovekého Uhorska v kontexte dejín hudby
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁAN EXERCISE BOOK OF TRANSLATION
FF
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2019
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
PETER KARPINSKÝVARIETY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.) 2019
FF
JÁN ADAMKAPITOLY Z HOSPODÁRSKYCH A SOCIÁLNYCH DEJÍN SLOVENSKA V RANOM NOVOVEKU I.
Osídlenie a obyvateľstvo Šariša v 17.-18. storočí
FF
ADRIANA AMIRLINGVISTICKÉ ŠPECIFIKÁ UKRAJINSKEJ PRÓZY ZAČIATKU 20. STOROČIA
FF
ADRIANA AMIRPREKLAD VERZUS JAZYK A KULTÚRA
Kapitoly z lingvokulturológie a teórie prekladu
FF
ADRIANA AMIRUKRAJINSKO-SLOVENSKÉ LITERÁRNE KONTAKTY
jazyk, kultúra, preklad
FF
VIKTOR ANDRUŠČENKODEJINY SOCIÁLNEJ FILOZOFIE
Západoeurópsky kontext
FF
PETER BABINČÁKMERANIE MORÁLNEHO USUDZOVANIA
FF
BEÁTA BALOGOVÁVÝSKUM V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Zborník príspevkov z II. doktorandskej konferencie konanej dňa 04. novembra 2011 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁELAN VITAL V PRIESTORE MEDZIGENERAČNÝCH VZŤAHOV
Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15.01.2010 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNY VÝSKUM – NEKONEČNÁ HRA IDEÍ A DÔKAZOV?
Zborník príspevkov zo VI. doktorandskej konferencie konanej 3. novembra 2015 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁŠANCE A LIMITY SENIOROV V SÚČASNEJ MODERNEJ KOMUNIKÁCII
(negatíva a pozitíva IKT v živote seniora)
FF
BEÁTA BALOGOVÁPRÍSTUPY A PROSTRIEDKY POZNÁVANIA V SOCIÁLNOVEDNOM VÝSKUME
Zborník príspevkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁAKTUÁLNE OBLASTI SPOLOČENSKOVEDNÉHO VÝSKUMU
Zborník príspevkov z VIII. doktorandskej konferencie
FF
BEÁTA BALOGOVÁAKTUÁLNE VÝZVY PRE SOCIÁLNU PRÁCU
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
FF
BEÁTA BALOGOVÁEXPERIMENT V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
Zborník posterov z IX. doktorandskej konferencie
FF
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNE KONTEXTY HODNÔT
FF
BEÁTA BALOGOVÁVÝZVY A TRENDY VO VZDELÁVANÍ V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie
FF