Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ZUZANA NOVÁKOVÁUSING DIGITAL TOOLS TO FACILITATE SELF-ASSESSMENT AND FEEDBACK FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPEAKING SKILLS
FF
MONIKA MIŇOVÁKONTEXT A DIMENZIE PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCIE
PF
INGRID RUŽBARSKÁMOTORICKÉ PREDPOKLADY DETÍ V KONTEXTE PREDPRIMÁRNEHO A PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
PF
ALENA KAČMÁROVÁ17. ŠVUK FF PU - DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MARTIN KLIMOVIČDOKOPY 2019
Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU. Zborník abstraktov
PF
PETER HAĽKOUNINFOS 2020
Zborník z online konferencie
UK
JANA KOŽÁROVÁDETI A ŽIACI S ÚZKOSTNÝMI PORUCHAMI A ÚZKOSTNOU SYMPTOMATIKOU V EDUKAČNOM PROCESE
PF
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA ŽURNALISTICKÝCH ŽÁNROV V TLAČOVÝCH MÉDIÁCH
FF
MARTA VOJTEKOVÁPÍSOMNÝ PREJAV
(slovensko - poľský komparatívny aspekt)
FF
PETER BABINČÁKZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ POSTUPY A ICH REALIZÁCIA ZA POMOCI ŠTATISTICKÝCH SOFTVÉROV JAMOVI A SPSS
FF
PETER KÓNYACARAFFA 330 (1687 - 2017)
Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súduTanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhez
FF
MARIANNA KRAVIAROVÁMÉDIA A TEXT 7 (II. ČASŤ)
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁMORÁLKA V KONTEXTE STOROČÍ
Zborník odborných príspevkov
FF
EVA LITAVCOVÁMODELOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA & EKONOMICKÁ AKTIVITA TURIZMU V EURÓPSKOM PRIESTORE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4908-6-20/22
FMEO
BEÁTA BALOGOVÁUMELÁ INTELIGENCIA, INFORMATIZÁCIA A ROBOTIZÁCIA A ICH VYUŽITIE V RÁMCI FORMÁLNEJ A NEFORMÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Zborník príspevkov vedeckého sympózia
FF
JOZEF FEJÉRMORFOLOGICKO – BIOLOGICKÁ DIVERZITA DRUHU MAK SIATY (PAPAVER SOMNIFERUM L.) A JEJ HODNOTENIE A JEJ HODNOTENIE
Morphological and biological diversity of opium poppy species (Papaver somniferum L.) and its evaluation
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYPRÍRUČKA K METÓDAM TERÉNNEHO VÝSKUMU STAVOVCOV
FHPV
ERIKA CHOVANOVÁKOMPLEXNÝ KONCEPT PEDAGOGICKEJ PRAXE Z TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
FS
PETER ADAMIŠINENVIRONMENTÁLNE INFORMAČNÉ SYSTÉMY
FMEO
BEÁTA BALOGOVÁRÔZNORODÉ POŇATIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF