Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
PETER KÓNYA (ED.)TRI JUBILEJNÉ KÁZNE
Három jubileumi prédikáció, Drei Jubiläumspredigten
FF
ELEONÓRA KLÍMOVÁAKTIVIZAČNÉ TECHNIKY U CHORÝCH S DEMENCIOU
Zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
FZO
JANA MITRÍKOVÁEKOTURIZMUS V KONTEXTE OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY (VYBRANÉ KAPITOLY)
FMEO
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ASPEKTY TVORENIA SLOV V SLOVENČINE : [VENOVANÉ 80. VÝROČIU NARODENIA PROF. PHDR. JURAJA FURDÍKA, CSC. (1935 - 2002)]
FF
JOZEF MERGEŠMÉDIA A TEXT 7 (I. ČASŤ)
FF
PETER KARPINSKÝVARIETY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.) 2019
FF
ROMAN ZAZULAZÁCHRANÁRSKA TECHNIKA A TECHNOLÓGIE
FZO
MAREK MOKRIŠVYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY
PF
BEÁTA BALOGOVÁPARTICIPATÍVNY AKČNÝ VÝSKUM. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z XII. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE
FF
RENÁTA KOČIŠOVÁSTREDOVEKÉ HUDOBNÉ PAMIATKY Z ÚZEMIA SLOVENSKA
Dva fragmenty Veľkej Moravy a výber rukopisov stredovekého Uhorska v kontexte dejín hudby
FF
LENKA POĽAKOVÁSLOVNÍK PRÁVNEHO JAZYKA PRE TLMOČNÍCKU PRAX
nemecko-slovenský, slovensko-nemecký
FF
IVANA KUPKOVÁZÁSADY UMELECKÉHO PREKLADU
Eseje K. Čukovského a N. Gumiľova. V preklade a s komentármi Ivany Kupkovej
FF
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2020
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
ANTON LIŠKAHISTÓRIA A ARCHITEKTÚRA GRÉCKOKATOLÍCKYCH MUROVANÝCH CHRÁMOV TEREZIÁNSKEHO TYPU NA SLOVENSKU
GTF
MARCELA DOMENOVÁ (ED.)OD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ II.
FF
IVANA ARGAYOVÁOŠETROVATEĽSKÉ TECHNIKY A POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV
FZO
MARCELA DOMENOVÁ (ED.)SPOLOČNOSŤ A DEJINY III.
(pramene - pamiatky - kultúra)
FF
MARTIN OLOŠTIAK14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
ALEXANDER DULEBA (ED.)CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume I: Impact of EU relations with Ukraine
FF
MAREK MITKATRANSFORMÁCIE NÁRODNÝCH LITERATÚR A KULTÚR V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1780-1890)
FF