Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁMESTSKÝ CESTOVNÝ RUCH
FMEO
ĽUBOMÍR GUZIPRECEDENT MENA A PRECEDENT HISTÓRIE
Fenomén precedentného mena vo vzťahu k historickej realite a jeho prezentácii v súčasnom texte
FF
SVITLANA PACHOMOVOVÁ ОНІМІЙНА НОМІНАЦІЯ В ДІАХРОНІЇ : ONIMIJNA NOMINACIJA V DIACHRONIÎ
FF
VIERA SMOLÁKOVÁMÉDIÁ A DETSKÉ PUBLIKUM
FF
TOMÁŠ ELIÁŠVYBRANÉ KAPITOLY Z TEÓRIE A DIDAKTIKY FUTBALU
FS
PETER KÓNYA (ED.)REKATOLIZÁCIA A UHORSKÁ SPOLOČNOSŤ V 17. - 18. STOROČÍ
Rekatolizáció és magyar társadalom a XVII-XVIII. százabdan
FF
ZUZANA SLOBODOVÁSÉMATICKÁ ANALÝZA KARPATIZMOV Z ASPEKTU MEDZIJAZYKOVÝCH KONTAKTOV
FMEO
MONIKA MIŇOVÁZDRAVIE A POHYB
(podporný vzdelávací materiál pre pedagogických zamestnancov materskej školy: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb)
PF
MIRIAM ŠARIŠSKÁKREATIVITA V SOCIÁLNO-VEDNOM VÝSKUME
Zborník príspevkov z X. doktorandskej konferencie
FF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIII.
Zborník príspevkov z XIII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 20. apríl 2021
PBF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XII.
Zborník príspevkov z XII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 3. marec 2020
PBF
MICHAELA HARNIČÁROVÁSÚČASNÉ TRENDY V TEÓRII A PRAXI MANAŽMENTU A MANAŽMENTU ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií
FMEO
BIBIANA VADAŠOVÁVPLYV REGENERÁCIE NA ZOTAVENIE ORGANIZMU PO AERÓBNOM A ANAERÓBNOM ZAŤAŽENÍ V ŠPORTE
FS
DALIBOR DZUGASVYBRANÉ KAPITOLY Z OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
FS
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2019
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
ĽUBOMÍR GUZI (ED.)HĽADANIE RUSKÝCH HODNÔT 1
FF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ V.
PF
RÓBERT IŠTOKGEOGRAFIA EURÓPY
FHPV
ĽUDMILA LIPTÁKOVÁ A KOL.INTEGROVANÁ DIDAKTIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF
ALEXANDER CSANÁDYVYBRANÉ KAPITOLY K CVIČENIAM Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV