Jozef Džuka


Základy pedagogickej psychológieISBN 80-8068-170-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
7
2.1  
Formy učenia
9
2.1.1  
Respondentné učenie
9
2.1.2  
Kontiguitné učenie
15
2.1.3  
Operantné učenie
17
2.1.4  
Učenie na základe pozorovania
20
2.1.5  
Kognitívne učenie
22
24
30
4.1  
Viacskladový model pamäti
30
4.2  
Viacúrovňový model pamäti
34
4.3  
Uloženie informácií v dlhodobej pamäti
36
45
5.1  
Motívy ako faktory ovplyvňujúce učenie
46
5.2  
Motív výkonu
50
5.3  
Motív afiliácie
56
5.4  
Motív sociálneho vplyvu (motív moci)
57
5.5  
Techniky motivovania na vyučovaní
57
61
67
75
82
9.1  
Funkcia školských známok
82
9.2  
Objektivita, validita a reliabilita známkovania
84
9.3  
Vzťahové systémy používané pri školskom známkovaní
86
9.4.1  
Všeobecné chyby hodnotenia
87
9.4.2  
Špecifické chyby školského hodnotenia
88
9.5  
Druhy skúšok
89
95
10.1  
Sociálne prispôsobený jedinec ako cieľ výchovy
95
10.2  
Prosociálne sa správajúca osoba ako cieľ výchovy
97
10.3  
Autonómne konanie osoby ako cieľ výchovy
98
99
11.1  
Procesy, ktoré sa na duševne zdravom vývine jedinca významnou mierou podieľajú, ako cieľ výchovného pôsobenia a ich definícia
102
11.2  
Opis rozhodujúcich procesov (na strane osoby), ktoré osobe umožňujú dosiahnuť a udržiavať duševné zdravie
103
11.3  
Opis rozhodujúcich spôsobov správania sa zo strany iných, ktoré osobe umožňujú dosiahnuť a udržiavať duševné zdravie
108
118
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019