Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
PETER KOVAĽDEJINY SVETOVEJ HISTORIOGRAFIE I.
Staroveké dejepisectvo
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁKONFESIONÁLNY VÝVIN UHORSKA V RANOM NOVOVEKU
FF
JÁN JAMBORRODINA AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM V SÚČASNOM ŠVAJČIARSKOM A SLOVENSKOM KRIMINÁLNOM ROMÁNE
FF
PAVOL MARKOVIČSLOVENSKÁ LITERATÚRA OD STREDOVEKU PO BAROK
FF
IVANA KUPKOVÁZÁSADY UMELECKÉHO PREKLADU
Eseje K. Čukovského a N. Gumiľova. V preklade a s komentármi Ivany Kupkovej
FF
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA INTERAKTÍVNEJ ŠTYLISTIKY (I)
FF
MONIKA KAČMÁROVÁKVALITA ŽIVOTA 2019
Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
FF
PETER BABINČÁKZÁKLADY PSYCHOLÓGIE MORÁLKY
FF
MAREK MITKASLAVISTIKA – AREÁLOVÁ SLAVISTIKA – STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ
Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 3. októbra 2013 na FF PU v Prešove
FF
JANA HUDÁKOVÁPEDAGOGICKÁ A UMELECKÁ INTERPRETÁCIA HUDOBNÉHO DIELA
Vedecký zborník Katedry hudby IHVU Prešovskej univerzity v Prešove
FF
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2020
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV II
FF
GABRIELA MIHALKOVÁK PODOBÁM SLOVENSKEJ KRÁTKEJ PRÓZY PO ROKU 1956
(novela Jána Johanidesa a poviedka Jaroslavy Blažkovej)
FF
PETER KÓNYAOD REFORMÁCIE PO ZALOŽENIE CIRKVI
k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí
FF
MICHAL BOČÁKVÝCHODISKÁ A METÓDY ANALÝZY DISKURZU
FF
MATÚŠ ADAMKOVIČPSYCHOLOGICKÉ PRÍČINY A PSYCHOLOGICKÉ DÔSLEDKY CHUDOBY – VÝSKUMNÉ ZISTENIA
FF
LENKA POĽAKOVÁSLOVNÍK PRÁVNEHO JAZYKA PRE TLMOČNÍCKU PRAX
nemecko-slovenský, slovensko-nemecký
FF
SVITLANA PACHOMOVOVÁ ОНІМІЙНА НОМІНАЦІЯ В ДІАХРОНІЇ : ONIMIJNA NOMINACIJA V DIACHRONIÎ
FF
BEÁTA BALOGOVÁDLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ V SÚČASNÝCH SPOLOČENSKÝCH PODMIENKACH. ZBORNÍK KONFERENČNÝCH PRÍSPEVKOV
FF
GABRIELA MIKULÁŠKOVÁ15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF