Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
PETER KÓNYAKONFESIONÁLNY VÝVIN UHORSKA V RANOM NOVOVEKU
FF
PAVOL MARKOVIČSLOVENSKÁ LITERATÚRA OD STREDOVEKU PO BAROK
FF
IVANA KUPKOVÁZÁSADY UMELECKÉHO PREKLADU
Eseje K. Čukovského a N. Gumiľova. V preklade a s komentármi Ivany Kupkovej
FF
PETER KOVAĽDEJINY SVETOVEJ HISTORIOGRAFIE I.
Staroveké dejepisectvo
FF
PETER BABINČÁKZÁKLADY PSYCHOLÓGIE MORÁLKY
FF
MAREK MITKA (ED.) SLAVISTIKA – AREÁLOVÁ SLAVISTIKA – STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ
Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 3. októbra 2013 na FF PU v Prešove
FF
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2020
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
MONIKA KAČMÁROVÁ (ED.)KVALITA ŽIVOTA 2019
Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
FF
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV II
FF
PETER KÓNYAOD REFORMÁCIE PO ZALOŽENIE CIRKVI
k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí
FF
PETER BABINČÁKPSYCHOLOGICKÉ PRÍČINY A PSYCHOLOGICKÉ DÔSLEDKY CHUDOBY – VÝSKUMNÉ ZISTENIA
FF
SVITLANA PACHOMOVOVÁ ОНІМІЙНА НОМІНАЦІЯ В ДІАХРОНІЇ : ONIMIJNA NOMINACIJA V DIACHRONIÎ
FF
GABRIELA MIKULÁŠKOVÁ (ED.)15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
HELENA MELKUSOVÁVYBRANÉ KAPITOLY ZO SOCIOLÓGIE
FF
LENKA POĽAKOVÁSLOVNÍK PRÁVNEHO JAZYKA PRE TLMOČNÍCKU PRAX
nemecko-slovenský, slovensko-nemecký
FF
JOZEF MERGEŠMÉDIA A TEXT 7 (I. ČASŤ)
FF
VIERA BILASOVÁ FILOZOFICKÉ OTÁZKY ETIKY
FF
MILOŠ BLAHÚTSELECTED CHAPTERS FROM ENGLISH LITERATURE IN 19TH CENTURY
FF
MARTIN OLOŠTIAKONYMICKÁ A DEONYMICKÁ NOMINÁCIA
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁTOWARDS AN UNDERSTANDING OF EU TRANSLATION
FF