Marián Fedorko, Michal Dvorecký, Martin Surmánek, Emília Charfaoui, Zuzana Karabinošová, Martina Kášová, Slavomíra Tomášková, Júlia Paračková, Lucia Lukáčová


Slowakische Hefte zur Übersetzungsdidaktik und – methodik II

(Übungsentwürfe)ISBN 978-80-555-1179-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2023