Milan Ferenčík


A Survey of English StylisticsISBN 80-8068-263-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3.1  
Model of Verbal Communication
3.1.1  
Information
3.1.2  
Communication Means
3.1.3  
Communication Network
3.1.4  
Communication Activity
3.2  
Situational Factors
3.2.1  
SPEAKING
3.2.2  
Dimensions of Situational Constraint
3.3  
Goffman´s theory of Communication Constraints
3.3.1  
System Constraints
3.3.2  
Ritual Constraints
3.4  
Communicative Functions of Language
4.1  
Phonetics/Phonology
4.1.1  
Temporal Modulation
4.1.2  
Force Modulation
4.1.3  
Tone Modulation
4.2  
Graphetics/Graphology
4.2.1  
Speech vs. Writing
4.2.2  
Speech
4.2.3  
Writing
4.3  
Semantics
4.4  
Grammar (Morphology and Syntax)
5.1  
Constitutive Principles of Textual Communication
5.1.1  
Cohesion
5.1.2  
Coherence
5.1.3  
Intentionality
5.2  
Regulative Principles of Textual Communication
6.1  
Functional Classification
6.2  
Situational Classification
6.3  
Strategic Classification
6.3.1  
Narration
6.3.2  
Description
6.3.3  
Argumentation
6.4  
Genres
8.1  
Turn-taking
8.2  
Adjacency Pair and Preference Organization
8.3  
Local and Overall Organization
8.4  
Repair and Insertion Sequences
8.5  
Membership Categorization Analysis
9.1  
Status and Role
9.2  
Register
9.3  
Code Variation and Code-switching
10.1  
Deixis and Presupposition
10.2  
Speech Acts
10.3  
Cooperative Principle
10.4  
Politeness Principle
10.5  
Politeness Strategies and Face
11.1  
Types of Code and Modes
11.2  
Types of Sign
15  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020