Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁDEJINY PREŠOVSKÉHO REFORMOVANÉHO ZBORU
FF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÁ OSOBNOSŤ
Zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021
FF
BEÁTA BALOGOVÁRÔZNORODÉ POŇATIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
IVANA KUPKOVÁSLOVENSKÁ PREKLADATEĽSKÁ ŠKOLA - TEÓRIA A PRAX
Slovenské preklady ruskej prózy v 60. - 80. rokoch 20. storočia a zásady slovenskej prekladateľskej školy
FF
BEÁTA BALOGOVÁPRACOVNÉ LISTY PRE METODIKOV PRE PRÁCU S MENTÁLNE POSTIHNUTÝM KLIENTOM
FF
PETER BABINČÁKZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ POSTUPY A ICH REALIZÁCIA ZA POMOCI ŠTATISTICKÝCH SOFTVÉROV JAMOVI A SPSS
FF
MAREK MITKATRANSFORMÁCIE NÁRODNÝCH LITERATÚR A KULTÚR V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1780–1890)
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVANSKÁ SLOVOTVORBA: SYNCHRÓNIA, INOVÁCIE, NEOLOGIZÁCIA. SLAVIC WORD-FORMATION: SYNCHRONY, INNOVATIONS, NEOLOGIZATION
FF
MARIANNA KRAVIAROVÁZVYK. ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ V ROZHLASOVEJ TVORBE
FF
MARTIN OLOŠTIAKMORFEMATIKA A SLOVOTVORBA SLOVENČINY
FF
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV III
FF
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2021
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
PETER KÓNYASNEM ROKU 1715 A UHORSKÁ SPOLOČNOSŤ V 18. STOROČÍ
Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században
FF
PAVOL MARKOVIČSLOVENSKÁ LITERATÚRA OD STREDOVEKU PO BAROK
FF
IVANA KUPKOVÁZÁSADY UMELECKÉHO PREKLADU
Eseje K. Čukovského a N. Gumiľova. V preklade a s komentármi Ivany Kupkovej
FF
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA INTERAKTÍVNEJ ŠTYLISTIKY (I)
FF
MARIANNA KRAVIAROVÁMÉDIA A TEXT 8
FF
PETER KOVAĽDEJINY SVETOVEJ HISTORIOGRAFIE I.
Staroveké dejepisectvo
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁKONFESIONÁLNY VÝVIN UHORSKA V RANOM NOVOVEKU
FF
JÁN JAMBORRODINA AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM V SÚČASNOM ŠVAJČIARSKOM A SLOVENSKOM KRIMINÁLNOM ROMÁNE
FF