Jozef Džuka (ed.)


Psychologické dimenzie kvality života

Psychological Dimensions of Life QualityISBN 80-8068-282-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
Predslov
[Preface]
2
  
Obsah
[Contents]
4
  
Kvalita života – teoreticke štúdie
[Quality of life – theoretical studies]
1  
Viera Bačová
Kvalita života, hodnotové systémy v spoločnosti a sociálny kapitál. K vymedzeniu psychologických dimenzií kvality života
[Life Quality, Value Systems in Society and Social Capital. On the Delimitation of Psychological Dimensions of Life Quality]
9
2  
Jana Baňasová
Profesijné preferencie a kvalita života
[Professional Preferences and Life Quality]
17
3  
Mária Bratská
Zvládanie záťažových situácií v kontexte kvality života
Coping with Burdensome Situations in the Context of Life Quality]
22
4  
Andrej Démuth
Reminiscencie na antický prístup k problematike kvality života
[Reminiscences of the Classical Approach to the Problem of Life Quality]
34
5  
Jozef Džuka
Kvalita života a subjektívna pohoda – teórie a modely, podobnosť a rozdiely
[Life Quality and Subjective Well-being – Theories and Models, Similarities and Differences]
42
6  
Katarína Hadasová
Relaxácia a kvalita života
[Relaxation and Life Quality]
54
7  
Jana Kordačová
Kvalita života optikou osobných presvedčení
[Quality of Life Through the Prism of Personal Beliefs]
59
8  
Milana Kovaničová, Alžbeta Hajková, Katarína Kubašovská a Lucia Medvecká
Psychické poruchy z pohľadu kvality života v Národnom programe duševného zdravia
[Psychological Disorders from the Perspective of Life Quality in the National Programme of Mental Health]
68
9  
Gabriela Mikulášková
Vplyv genderových diskurzov na kvalitu života mužov a žien
[Influence of Gender Discourse on Life Quality of Males and Females]
71
10  
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová a Alžbeta Jacová
Psychologická dimenzia kvality života dieťaťa s diagnózou diabetes mellitus
[Psychological Dimension of Life Quality of Children with Diabetes Mellitus]
78
11  
Martina Požonská, Beáta Kollárová a Slávka Mrosková
Problematika kvality života pacientov trpiacich chronickým ochorením
[Problem of Life Quality of Chronic Patients]
83
12  
Iveta Rajničová Nagyová, Andrea Madarasová Gecková, Oľga Orosová a Jitse P. van Dijk
APU-KISH Centrum pre vzdelávanie a výskum spoločenských aspektov zdravia
[APU-KISH Centre for Education and Research into Social Aspects of Health]
90
13  
Nikoleta Schusterová
Hodnoty a subjektívna pohoda
[Values and Subjective Well-being]
95
14  
Andrej Sičák
Spôsob života, životná úroveň a niektoré aspekty v súčasnom spoločenskom procese
[Way of Life, Life Standard and Some Aspects in the Current Social Process]
106
15  
Milan Slávik a Ľubica Gáborová
Niektoré aspekty kvality života súčasného človeka
[Some Aspects of the Contemporary Man´s Life Quality]
114
16  
Miriam Slavkovská
Rozvíjanie sociálnych kompetencií adolescentov v príprave rovesníckych poradcov univerzálnej prevencie závislostí
[Development of Social Competence of Adolescents during the Preparation of a Peer Counsellor for Universal Addiction Prevention]
118
17  
Eva Šimová
Kvalita života seniorov
[Life Quality of Seniors]
128
18  
Anna Truksová
Dôležitosť akceptácie klientovho pohľadu na kvalitu života v súčasnom psychologickom poradenstve
[Importance of Acceptance of Client´s Perception of Life Quality in Current Psychological Counselling]
138
19  
Natália Vendelová
Možnosti poznávania kvality života analýzou naratív
[Possibilities of Learning about Life Quality from the Analysis of Narratives]
143
20  
Mária Zvariková a Mariana Račková
Kvalita pracovného života vysokoškolských učiteľov
[Quality of Work Life of University Teachers]
152
  
Kvalita života – empirické štúdie
[Quality of life – empirical studies]
21  
Peter Babinčák
Indikátory kvality života. „Čo považujete za šťastný život ?“
[Life Quality Indicators. „What do you consider a happy life?“]
161
22  
Beáta Balogová
Kvalita života starších ľudí pripravovaných na vstup do dôchodku
[Life Quality of Seniors Undergoing Preparation for Retirement]
168
23  
Katarína Bendžalová a Katarína Vasiľová
Vnímaná sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou u zamestnaných a nezamestnaných
[Social Support and Satisfaction with Social Network as Perceived by Employed and Unemployed]
179
24  
Alexandra Čmáriková
O vzťahu zmyslu života a kvality života
[On the Relation between Sense of Life and Life Quality]
189
25  
Slávka Démuthová
Aspekty subjektívnej pohody a kvality života u mladistvých delikventiek
[Aspects of Subjective Well-being and Life Quality among Juvenile Female Deliquents]
200
26  
Tatiana Dubayová, Eva Havlíková, Iveta Nagyová Rajničová, Zuzana Gdovinová a Jitse P. van Dijk
Faktory vplývajúce na oddiaľovanie vyhľadania odbornej pomoci u pacientov s Parkinsonovou chorobou
[Factors Influencing the Postponement of Search for Specialized Treatment among Patients Suffering from the Parkinson´s Disease]
211
27  
Beata Gajdošová
Vnímanie a prežívanie situácií významných pre sebadôveru človeka
[Perceiving and Experiencing Situations Significant for a Person´s Self-confidence]
217
28  
Lenka Golecká
Pokus o zvýšenie kvality života seniorov (pôvodný intervenčný program)
[Attempt to Improve Life Quality of Seniors (Original Intervention Programme)]
226
29  
Anežka Hamranová
Kvalita života a osobnostné premenné
[Life Quality and Personality Variables]
233
30  
Daniela Hrehová, Milan Kuchta, Darina Petrášová, Andrej Pavúk a Dana Potočeková
Vplyv fajčiarskych návykov na niektoré aspekty kvality života študentov vysokých škôl
[Influence of Smoking Habits on Some Aspects of Life Quality of University Students]
238
31  
Stanislav Hvozdík a Tatiana Rosíková
Prežívaná úroveň zmyslu života u nezamestnaných
[Perceived Level of Sense of Life Among Unemployed
247
32  
Ivan Jakabčic a Denisa Poláková
Kvalita života mentálne postihnutých žiakov
[Life Quality of Mentally Disabled Pupils]
259
33  
Marta Jakubíková a Ľubica Derňárová
Kvalita života študentov ošetrovateľstva (model Marjory Gordonovej)
[Life Quality of Students of Nursing (the Model by Marjory Gordon)]
267
34  
Anna Jenčová
Životné skúsenosti mládeže
[Life Experience of Young Adults]
273
35  
Ján Juhás a Kristián Košút
Šťastie - charakteristika osobnosti alebo situačný faktor u nezamestnaných?
[Happiness – a Personality Characteristic or a Situational Factor Among Unemployed?]
282
36  
Monika Kačmárová
Vzťah medzi subjektívnou pohodou seniorov a ich motivačným systémom
[Relation between Subjective Well-being of Seniors and their Motivational System]
294
37  
Zuzana Katreniaková a Mária Sarková
Šikanovanie a sebaúcta adolescentov
[Bullying and Self-esteem of Adolescents]
303
38  
Richard Keklak a Tomáš Kováč
Burnout ako možný faktor prežívania kvality života
[Burnout as a Possible Factor of Experiencing Life Quality]
310
39  
Dorota Kopasová
Kvalita života slovenských učiteľov v súčasnosti
[Life Quality of Slovak Teachers at Present]
322
40  
Eva Koubeková
Osobnostné faktory v kontexte kvality života adolescentov s telesným postihnutím
[Personality Factors in the Context of Life Quality of Adolescents with Physical Disability]
327
41  
Tomáš Kováč a Andrej Benkovič
Kvalita života, subjektívna pohoda a stratégie zvládania v kontexte osobnosti
[Life Quality, Subjectve Well-being and Strategies of Coping in the Context of Personality]
336
42  
Tomáš Kováč, Ľubomír Páleník a Helmuth Bley
Prediktory subjektívnej pohody u vysokoškolákov
[Predictors of Subjective Well-being among University Students]
345
43  
Elena Kretová
Subjektívna spokojnosť rómskych detí so školou v súvislosti so subjektívne vyjadrenými perspektívami do budúcnosti
[Subjective Satisfaction of Romany Children with School in Connection with Subjectively Expressed Perspectives of Future]
350
44  
Viliam Kubáni a Peter Kandrík
Pracovná spokojnosť učiteľov v kontexte kvality života
[Work Satisfaction of Teachers in the Context of Life Quality]
358
45  
Silvester Kuruc
Kvalita života vysokoškolákov v kontexte ich osobnostných vlastností
[Life Quality of University Students in the Context of their Personality Qualities]
370
46  
Petra Lajčiaková a Marta Zaťková
Percepcia výchovných štýlov v rodine a sebahodnotenie adolescentov - prvé výskumné zistenia
[Perception of Educational Styles in Families and Self-evaluation of Adolescents – Preliminary Research Findings]
377
47  
Margita Mesárošová, Alexander Ostró, Ladislav Saksun a Andrea Grešová
Prežívanie gynekologických ochorení vo vzťahu ku kvalite života: porovnanie pacientiek s malígnym a benígnym ochorením prsníkov
[Experiencing Gynecological Disorders in Relation to Life Quality: Comparison of Female Patients with Malignant and Benignant Breast Disease]
388
48  
Lýdia Miškolciová
Vplyv burn - out syndrómu na kvalitu života učiteľov
[Influence of Burnt-out Syndrome upon the Life Quality of Teachers]
399
49  
Elena Pavluvčíková
Vplyv poradenskej intervencie na zmenu subjektívnej pohody
[Influence of Counselling Intervention upon Change of Subjective Well-being]
407
50  
Magda Petrjánošová a Radomír Masaryk
Hodnotenie kvality života slovenskými mužmi v strednom veku: metóda fókusových skupín v praxi
[Life Quality Assessment by Slovak Males in their Middle Age: Method of Focus Groups in Practice]
417
51  
Marta Popelková a Jozefína Tkáčiková
Pohľad na kvalitu života v období staroby
[Perception of Life Quality at Senior Age]
426
52  
Alena Potašová
Kvalita života: úskalia výskumu seniorskeho veku
[Quality of Life: Stumbling Blocks in Research of the Elderly People]
433
53  
Zdena Ruiselová
Zvládanie záťaže a osobnosť seniorov
[Coping with Stress and Personality of Seniors]
438
54  
Mária Sarková, Zuzana Katreniaková a Iveta Rajničová-Nagyová
So zdravím súvisiace správanie, sebaúcta a psychická pohoda adolescentov
[Behaviour Related to Health, Self-esteem and Psychic Well-being of Adolescents]
445
55  
Mária Šléšková, Ferdinand Salonna, Andrea Madarasová Gecková, Jitse P. van Dijk a Johann Groothoff
Niektoré aspekty duševného zdravia mladých ľudí v Košickom kraji
[Some Aspects of Mental Health of Young People in the Region of Košice]
451
56  
Blandína Šramová a Katarína Fichnová
Hodnotenie štýlu výchovy uplatňovaného v rodine adolescentov
[Evaluation of Educational Styles in Family of Adolescents]
459
57  
Jana Šupalová a Tomáš Kováč
Rodina ako primárny zdroj kvality života detí
[Family as a Primary Source of Life Quality of Children]
469
58  
Vesna Turan a Mária Bratská
Potenciál a limity mediálnej výchovy v systéme neformálneho vzdelávania stredoškolákov
[Potential and Limitations of Media Education in the System of Informal Education of Secondary School Students]
478
59  
Petra Uramová
Súlad dominantného záujmu so zvoleným vysokoškolským štúdiom a subjektívna pohoda študentov učiteľstva
[Harmony of Dominant Interest with the Chosen Field of University Study and Subjective Well-being of Students of Pedagogy]
490
60  
Štefan Vendel a Juraj Suško
Viera a životná spokojnosť žien
[Faith and Life Satisfaction of Women]
502
61  
Eva Žiaková a Zuzana Maštenová
Kvalita života onkologických pacientiek
[Life Quality of Female Patients Suffering from Cancer]
508
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020