Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MARTIN OLOŠTIAK12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov II. (Sekcie anglického jazyka a anglofónnych kultúr, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva, umenia)
FF
JAROSLAV ONDOJARO ONDO
Menej vážne
FF
ZUZANA ONDRÁČKOVÁKOMPARATÍVNY VÝSKUM DETSKEJ LEXIKY
FF
JARMILA OPALKOVÁRUŠTINA PRE PREKLADATEĽOV
FF
JARMILA OPALKOVÁKONZEKUTÍVNE TLMOČENIE
FF
JARMILA OPALKOVÁMEDIÁCIA INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE II
Administratívno-právny preklad
FF
JARMILA OPALKOVÁKONZEKUTÍVNE TLMOČENIE 2 VS. TLMOČENIE Z LISTU
FF
JARMILA OPALKOVÁTEÓRIA A PRAX TLMOČENIA
FF
JARMILA OPALKOVÁODBORNÝ PREKLAD I
Komunikácia v podnikateľskom prostredí
FF
LENKA PALKOVÁUNIVERBIZÁCIA V SLOVENČINE
FF
JÚLIA PARAČKOVÁSYNTAX DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE
FF
JÚLIA PARAČKOVÁDIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG
Teil I
FF
JÚLIA PARAČKOVÁNEMECKO-SLOVENSKÝ VALENČNÝ SLOVNÍK SLOVIES
A - L
FF
JÚLIA PARAČKOVÁSYNTAX DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE
Übungsbuch
FF
EVA PAVLÍČKOVÁTHE ENGLISH NOUN AS A CARRIER OF A HISTORICAL AND SOCIAL MESSAGE IN THE INSTITUTIONALISED DISCOURSE
FF
ELENA PAVLUVČÍKOVÁPARTNERSTVO, KOHABITÁCIA, MANŽELSTVO
FF
ELENA PAVLUVČÍKOVÁPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARTNERSTVA
FF
MARTIN PEKÁRKAPITOLY ZO SVETOVÝCH DEJÍN 1848 - 1918
1.diel
FF
MARTIN PEKÁRSLOVENSKO MEDZI 14. MARCOM 1939 A SALZBURSKÝMI ROKOVANIAMI
FF
EVA PEKNUŠIAKOVÁ12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov III. (Sekcie mediálnych štúdií, politológie a občianskej náuky, psychológie a sociálnej práce)
FF