Marián Fedorko


Učebnica a cvičebnica tlmočenia 1ISBN 978-80-555-1837-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

1  

4

9
2.1  
Špecifiká tlmočenia oproti prekladu
9
2.2  
Techniky a druhy tlmočenia
9

13
3.1  
Počiatky teórie tlmočenia – Ženevská škola (50. roky)
13
3.2  
Výskumy experimentálnych psychológov (koniec 60., začiatok 70. rokov)
15
3.3  
Výskum tlmočenia v komunistickom bloku
16
3.3.1  
Lipská škola (70. roky)
17
3.3.2  
Ruská škola (70. a 80. roky)
17
3.4  
Parížska škola (70. – 80. roky)
18
3.5  
Formovanie teórie tlmočenia ako samostatnej vedy (80. a 90. roky)
20
3.6  
Súčasný výskum tlmočenia
24

26

29

31
6.1  
Príklad využitia písmen ako symbolov v notačnej technike
37
6.2  
Príklad individuálneho glosáru symbolov
39

50
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020