Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
ZUZANA ZÁVARSKÁANALÝZA FINANČNEJ A EKONOMICKEJ POZÍCIE AGRÁRNEHO SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Analýza dát informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
FMEO
MARTIN ZBOJANKOŠICKÁ MODERNA (1919-1929)
paralela európskeho moderného maliarstva
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁPSYCHOSOMATIKA
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁDOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
FF
JÁN ZOZUĽAKISUS CHRISTOS, DOBRÝ PASTIER
PBF
JÁN ZOZUĽAKANTOLÓGIA DUCHOVNEJ MÚDROSTI
PBF
JÁN ZOZUĽAKSYNAXARISTIS
Životy svätých
PBF
JÁN ZOZUĽAK (ED.)ŽIVOT A DIELO SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov, 23.4.2007
PBF
JÁN ZOZUĽAK (ED.)MLADÝ ČLOVEK - BUDÚCNOSŤ CIRKVI
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
PBF
JÁN ZOZUĽAK (ED.)KVALITA VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁCE (BIBLICKO-TEOLOGICKÉ A SOCIOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ)
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. - 15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
PBF
VIERA ZOZUĽAKOVÁSOCIAL WORK AND VOLUNTARY ACTIVITIES H.E.L.P.
PBF
VIERA ŽEMBEROVÁ (ED.)UMENIE A SPOLOČENSKÉ VEDY
Medziodborové a medziliterárne súvislosti, vzťahy a dotyky
FF
VIERA ŽEMBEROVÁ (ED.)TEÓRIA UMELECKÉHO DIELA
Metodológia vedy a metodológia literárnej vedy
FF
JOZEF ŽIVČÁKBIOMECHANIKA HYBNOSTI
FZO
JOZEF ŽIVČÁKBIOFYZIKA A BIOMECHANIKA
FZO
IVANA ŽIVČÁKOVÁPORTFÓLIO TVORBY 2005-2012
Autorský katalóg
FF
JARMILA ŽOLNOVÁZÁKLADY PEDAGOGIKY PSYCHOSOCIÁLNE NARUŠENÝCH
PF
JARMILA ŽOLNOVÁŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika
PF
SILVIA ŽULTÁKOVÁ (ED.)PÔRODNÁ ASISTENCIA V KRAJINÁCH EÚ
FZO