Michaela Skyba


Školská sociálna prácaISBN 978-80-555-1287-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
5
  
7
9
10
  
11

16
1.1  
Ekologická perspektíva ako referenčný rámec sociálnej práce v školách
22
1.1.1  
Modely školskej sociálnej práce
35

54
2.1  
História školskej sociálnej práce v USA
55
2.2  
Školská sociálna práca v súčasnosti a jej základné vymedzenie
61
2.2.1  
Funkcie a činnosti školského sociálneho pracovníka a pracovníčky
69
2.2.2  
Školská sociálna práca ako výskumná téma
74

80
3.1  
Detstvo ako východiskový koncept vzdelávacej politiky
85
3.1.1  
Komercializácia detstva
93
3.2  
Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v súčasnom školskom systéme
98
3.2.1  
Štátna politika v oblasti vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
102

110
4.1  
Metodológia a metodika výskumu
113
4.2  
Výskumná vzorka
114
4.3  
zhrnutie základných výsledkov predvýskumov
115
4.4  
Analýza a interpretácia výsledkov výskumu
121
4.4.1  
Problémové situácie žiakov, žiačok a ich rodín
122
4.4.2  
Subjekty – cieľové skupiny školskej sociálnej práce
135
4.4.3  
Náplň činnosti školského sociálneho pracovníka a pracovníčky
143
4.4.4  
Podmienky vplývajúce na zriadenie pozície sociálneho pracovníka a pracovníčky na základných školách
154
4.5  
Odporúčania/námety na diskusiu
163

  

181
  
184
  
190
196
210
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020