Jaroslava Stašková


Lingvistická charakteristika anglických temporálnych predložiek

Teoreticko-metodologické východiskáISBN 978-80-555-1805-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
  
6

8

18
2.1  
Zvláštnosti priestoru a času
18
2.2  
Základné časové vzťahy
19
2.3  
Čas ako lingvistická kategória
20

24
3.1  
Forma
24
3.1.1  
Funkcia
27
3.1.2  
Postavenie predložiek
28
3.2  
Význam objektu temporálnych predložiek
29
3.2.1  
Pravé časové názvy
35
3.2.2  
Názvy udalostí, procesov a stavov
40
3.3  
Význam atribútu
41
3.4  
Význam slovesa
42
3.4.1  
Lexikálny význam slovesa
42
3.4.2  
Gramatický význam slovesa
46

48
4.1  
AT
49
4.1.1  
AT + jednotky času
49
4.1.2  
AT + určité časové názvy
50
4.1.3  
AT + neurčité časové názvy
51
4.1.4  
AT + názvy času na osi minulosť – prítomnosť – budúcnosť
54
4.1.5  
AT + fázové výrazy
54
4.1.6  
AT + názvy udalostí, procesov a stavov
56
4.1.7  
Sémantická charakteristika predložky AT
59
4.2  
IN
59
4.2.1  
IN + jednotky času
59
4.2.2  
IN + určité časové názvy
62
4.2.3  
IN + neurčité časové názvy
63
4.2.4  
IN + názvy času na osi minulosť – prítomnosť – budúcnosť
65
4.2.5  
IN + fázové výrazy
66
4.2.6  
IN + názvy udalostí procesov alebo stavov
66
4.2.7  
IN + názvy miery času (za ako dlho?)
68
4.2.8  
IN + názvy miery času (kedy?)
69
4.2.9  
Ostatné spojenia s IN
70
4.2.10  
Sémantická charakteristika predložky IN
70
4.3  
ON/UPON
72
4.3.1  
ON + jednotky času
72
4.3.2  
ON + určité časové názvy
74
4.3.3  
ON/UPON + neurčité časové názvy
76
4.3.4  
ON/UPON + názvy udalostí
76
4.3.5  
Sémantická charakteristika predložky ON
76

  

78

81
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020