Zuzana Stanislavová, Radoslav Rusňák, Danka Lešková, Peter Karpinský, Adela Mitrová, Michal Tokár, Iveta Gal Drzewiecka


ŽÁNROVÉ, POETOLOGICKÉ A AXIOLOGICKÉ ASPEKTY PREKLADOV ZO SVETOVEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ DO SLOVENČINY II.

KONTEXT 70. ROKOV 20. STOROČIAISBN 978-80-555-1164-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
ÚVOD
(Zuzana Stanislavová)
8

  
1. KAPITOLA
ŽÁNROVÝ ATEMATICKÝ PROFIL IMPORTOVANEJ PRÓZY A POÉZIE PRE DETI AMLÁDEŽ V 70. ROKOCH 20. STOROČIA
(Zuzana Stanislavová, Radoslav Rusňák, Danka Lešková, Peter Karpinský)

12
  
1 Východiská
(Zuzana Stanislavová)
12
  
2 K stratégii výberu textov na preklad v 70. rokoch 20. storočia v závislosti od ich príslušnosti k národným literatúram
(Zuzana Stanislavová)
15
  
3 Klasika v ponuke prekladov pre mladých čitateľov
(Zuzana Stanislavová)
18
  
4 Biografie a autobiografie ako objekt prekladu
(Zuzana Stanislavová)
21
  
4.1 Biografická próza
21
  
4.2 Autobiografická próza
22
  
5 Preklady spoločenskej prózy pre deti a mládež
(Zuzana Stanislavová)
25
  
5.1 Obraz druhej svetovej vojny v prekladovej tvorbe desaťročia
25
  
5.2 Ideologické rezíduá v príbehoch o detstve a dospievaní
28
  
5.3 Obraz dobového detstva v prekladovej próze 70. rokov
32
  
5.3.1 Svet detstva ako autentický priestor optimizmu a šťastia
32
  
5.3.2 Fantazijný princíp vo výpovedi o detskom zažívaní sveta
36
  
5.3.3 Sociálny sentiment v príbehoch o detstve
38
  
5.3.4 Detstvo s príchuťou dobrodružstva
41
  
5.4 Preklady spoločensko-psychologických príbehov pre staršiu mládež
42
  
5.4.1 Obraz dievčenského dospievania v prekladoch 70. rokov
42
  
5.4.2 Obraz chlapčenského dospievania v dobovom spoločenskom kontexte
49
  
6 Autorská rozprávka v prekladových modalitách 70. rokov
(Zuzana Stanislavová)
56
  
6.1 Rozprávkové série v prekladovej tvorbe desaťročia
57
  
6.2 Románová rozprávka s realistickou bázou
61
  
6.3 Sloboda fantázie v prekladovej autorskej rozprávke
65
  
6.4 Lyrickosť v prekladovej autorskej rozprávke
67
  
6.5 Prekladové modality animovanej zvieracej rozprávky
69
  
7 Importovaná autorská rozprávka v teoreticko-recepčnom interpretačnom pohľade (Radoslav Rusňák)
72
  
7.1 Koncepcia času v príbehu Michaela Endeho Hodinový kvet
72
  
7.2 Poznávanie ako dobrodružstvo v próze Kennetha Grahama Žabiakove dobrodružstvá
77
  
7.3 Večný chlapec Peter Pan Jamesa Matthewa Barrieho
80
  
7.4 Muminovská sága Tove Janssonovej
83
  
7.5 Rozprávkový svet Otfrieda Preusslera
86
  
8 Preklady dobrodružnej literatury a science-fiction v 70. rokoch – tvarové a hodnotové modifikácie
(Zuzana Stanislavová)
91
  
8.1 Prázdninové dobrodružstvá a detská detektívka
93
  
8.2 Mysteriózne a kriminálne romány
99
  
8.3 Groteska, satira a „prášilovské“ historky v dobrodružnej próze
100
  
8.4 Romantika historicko-dobrodružnej prózy
102
  
8.5 Dobrodružné stvárnenie prírodnej tematiky
105
  
8.6 Robinsonády, pirátske a morské romány
106
  
8.7 Indiánske romány a westerny
109
  
8.8 Science-fiction a fantasy
111
  
9 Zaostrené (najmä) na detektívku pre deti amládež v prekladoch zo 70. rokov
(Danka Lešková)
115
  
9.1 Detektívny príbeh pre deti a mládež
115
  
9.1.1 Detský detektívny príbeh
115
  
9.1.2 Detektívny príbeh, v ktorom sa stierajú hranice medzi detským a „dospelostným“
116
  
9.2 Detektívka, ktorá detektívny žáner prekračuje
118
  
9.2.1 Keď detektívka kladie i existenciálne otázky
118
  
9.2.2 Detektívka s posilneným dobrodružným aspektom
119
  
9.3 Detektívne pátranie ako motív v inom než detektívnom žánri
121
  
9.3.1 Detektívne pátranie a spoločenská próza s detským hrdinom
121
  
9.3.2 Prvky „detektívneho“ pátrania v žánroch literatúry faktu a science fiction
122
  
9.4 Dobrodružná literatúra pre detského čitateľa s prvkami humoru a absurdity
124
  
10 Analyticko-interpretačný pohľad na preklady vedecko-fantastickej prózy pre mladých v 70. rokoch
(Peter Karpinský)
127
  
10.1 Východiská
127
  
10.2 Vedecká fantastika v analýze a interpretácii
128
  
10.2.1 Mizantropický humanizmus Stanislava Lema
128
  
10.2.2 Carlos Rasch a dozvuky optimisticko-budovateľského typu sci-fi
130
  
10.2.3 Vesmírna robinzonáda Františka Běhounka
132
  
10.2.4 Vedecko-fantastická rozprávka Kirilla Bulyčova
133
  
10.2.5 Ideologická poplatnosť diela Christiana Greniera
135
  
10.2.6 Prvky historickej fantasy a dobrodružnosti v diele Alexandra Beľajeva
136
  
10.2.7 John Ronald Reuel Tolkien – klasik fantasy s mravným posolstvom
138
  
10.2.8 Vedecko-fantastická detektívka Alfreda Szklarskeho
139
  
11 Multikultúrne aspekty prekladov folklórnych rozprávok, legiend, mýtov a povestí v 70. rokoch 20. storočia
(Zuzana Stanislavová)
141
  
11.1 Z folklórneho bohatstva krajín ZSSR a jeho európskych satelitov
141
  
11.2 Ľudové rozprávky zo severoeurópskeho a západoeurópskeho kultúrneho dedičstva
143
  
11.3 Z folklórnej rozprávkovej tvorby mimoeurópskych kultúr
144
  
11.4 Svetové mýty a legendy v prekladoch do slovenčiny
147
  
12 Popularizácia poznania v prekladovej literatúre 70. rokov
(Zuzana Stanislavová)
150
  
13 Poézia pre deti v prekladovom kontexte 70. rokov
(Zuzana Stanislavová)
157
  
Literatúra
161

  
2. KAPITOLA
PREKLADOVÉ DRAMATICKÉ TEXTY PRE DETI A MLÁDEŽ V 70. ROKOCH 20. STOROČIA
(Adela Mitrová)

165
  
1 Východiská
165
  
2 Preklady dramatických hier pre deti z ruštiny
166
  
2.1 Bábkové rozprávkové hry (s pesničkami)
167
  
2.2 Rozprávkové hry
175
  
3 Preklady dramatických hier pre deti z češtiny
178
  
3.1 Rozprávkové hry
178
  
3.2 Bábkové hry
182
  
4 Preklady hier pre deti a mládež z tvorby ostatných národov
186
  
4.1 Bulharské hry
186
  
4.2 Srbské hry
190
  
4.3 Rumunské hry
192
  
4.4 Nemecké hry
195
  
Literatúra
196

  
3. KAPITOLA
ILUSTROVANÉ VYDANIA PREKLADOV SVETOVEJ LITERATÚRY PRE DETI AMLÁDEŽ V 70. ROKOCH 20. STOROČIA
(Michal Tokár, Iveta Gal Drzewiecka)

197
  
1 Pôvodné ilustrácie od domácich autorov vo vydaniach slovenských prekladov kníh pre deti a mládež
(Michal Tokár)
197
  
1.1 Ilustrácie autorských rozprávok, poviedok a románov pre deti a mládež
198
  
1.2 Ilustrácie v literatúre pre dievčatá
204
  
1.3 Ilustrácie prekladovej poézie pre deti
206
  
1.4 Ilustrácie ľudovej epiky (rozprávky, balady, legendy a povesti)
207
  
1.5 Eposy a ságy v ilustračnej realizácii
209
  
1.6 Ilustrovanie dobrodružnej a detektívnej literatúry
212
  
1.7 Vedecko-fantastická literatúra v ilustračnej realizácii
217
  
2 Pôvodné ilustrácie od zahraničných autorov vo vydaniach slovenských prekladov kníh pre deti a mládež v 60. a 70. rokoch 20. storočia
(Iveta Gal Drzewiecka)
220
  
2.1 Profil krajín zastúpených v pôvodnej ilustračnej tvorbe prevzatej do vydaní slovenských prekladov cudzojazyčnej literatúry pre deti a mládež
221
  
2.2 Štýlový, žánrový a tematický profil pôvodných ilustrácií v slovenských prekladoch cudzojazyčnej literatúry pre deti a mládež
222
  
2.3 Charakteristika pôvodnej ilustračnej tvorby prevzatej do vydaní slovenských prekladov cudzojazyčnej literatúry pre deti a mládež
224
  
2.3.1 Pôvodné ilustrácie v slovenských prekladoch kníh pre deti a mládež z krajín bývalého Sovietskeho zväzu
224
  
2.3.2 Pôvodné ilustrácie v slovenských prekladoch kníh pre deti a mládež z balkánskych krajín a Rumunska
229
  
2.3.3 Pôvodné ilustrácie v slovenských prekladoch poľských kníh pre deti a mládež
232
  
2.3.4 Pôvodné ilustrácie v slovenských prekladoch maďarských kníh pre deti a mládež
236
  
2.3.5 Pôvodné ilustrácie v slovenských prekladoch nemeckých kníh pre deti a mládež
237
  
2.3.6 Pôvodné ilustrácie v slovenských prekladoch kníh pre deti a mládež západnej proveniencie
240
  
Literatúra
243

  
ZÁVER
(Zuzana Stanislavová)

245
  
Literatúra
251

252

  
SUMMARY
(Markéta Andričíková)

258

  
RESÜMEÉ
(Ľudovít Petraško)

260

262
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020