Tomáš Stejskal


Reaktibilita športovcovISBN 80-85668-55-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

  

7

  

8

11

15

18
4.1  
Test sériové meranie reakčných časov
18
4.2  
Test sériové meranie disjunktívnych reakčných časov (D-RČ)
18
4.3  
Test na zistenie tempa a rytmu
21
4.4  
Malomsokiho test
21
4.5  
Test na zistenie typu reakčných časov (RČ)
23
4.6  
Test na zistenie typu disjunktívnych reakčných časov (D-RČ)
27
4.7  
Eyseneckov osobný dotazník (EPI)
30
4.8  
Určenie typu vyššej nervovej činnosti (VNČ)
31
4.9  
Určenie somatotypu Health-Carterovou metódou (H-C)
32
4.10  
Test dolicity - plávanie (kraul)
33
4.11  
Test dolicity - plávanie (znak)
33
4.12  
Test dolicity plávania znak (krivka cvičenia)
34
4.13  
Test dolicity plávania (delfín)
35
4.14  
Test dolicity plávania delfín (krivka cvičenia)
35
4.15  
Test dolicity lyžovania
36
4.16  
Test rozvoja aeróbných schopností plávaním
37

40

A.  
ČINITELE REAKTIBILITY

40
5.1  
Reakčný čas (RČ) a podnet
40
5.2  
Reakčný čas (RČ) a organizmus
42

B.  
REAKČNÝ ČAS AKO DIAGNOSTICKÁ METÓDA TRÉNOVATEľNOSTI A TRÉNOVANOSTI

44
5.3  
Reakčný čas poslucháčov telesnej fakulty (PTV)
45
5.4  
Vplyv rozcvičenia na reakčný čas (RČ)
45
5.5  
Únava a reakčný čas (RČ)
50

C.  
TYPY REAKTIBILITY, TEMPERAMENTU A SOMATOTYPY

52
5.6  
Početnosť výskytu jednotlivých typov reakčných časov
53
5.7  
Vzťah medzi reaktibilitou a temperamentom
56
5.8  
Vzťah medzi typmi reaktibility a somatotypom
65
5.9  
Vek ako činiteľ v reakčnom čase
72

D.  
MOTORICKÉ UČENIE A REAKTIBILITA

75
5.10  
Reaktibilita a úspešnosť v nácviku plávania kraulom
79
5.11  
Reaktibilita a úspešnosť vo výcviku plávania a lyžovania
80
5.12  
Reaktibilita a dolicita v nácviku plaveckého spôsobu znak
82
5.13  
Reaktibilita a krivky nácviku plaveckého spôsobu znak
82
5.14  
Dolicita iregulárne a regulárne reagujúcich poslucháčov telesnej výchovy (PTV)
83
5.15  
Reaktibilita a úspešnosť v nácviku plávania delfínovým spôsobom
84
5.16  
Úroveň lyžiarskej dolicity v súvislosti s reaktibilitou poslucháčov telesnej výchovy (PTV)
85
5.17  
Súvislosť medzi difúznosťou v sériách meraných reakčných časov (RČ) a koordinačnými schopnosťami poslucháčov telesnej výchovy (PTV)
88

E.  
VPLYV AEROBNÉHO TRÉNINGU NA STABILITU V REAKTIVITE

91
5.18  
Význam rozvoja vytrvalostných schopností PTV plávaním z aspektu ich reaktibility
92

96

99

101

104

105

117

120

121
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020