Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
SLAVKA ORIŇÁKOVÁINTERAKTÍVNA TABUĽA VO VYUČOVANÍ ODBORNÉHO CUDZIEHO JAZYKA
Metodická príručka
PU
ANDREA PALANSKÁHISTÓRIA VEČERNÉHO BEHU V PREŠOVE
FS
LENKA PALKOVÁUNIVERBIZÁCIA V SLOVENČINE
FF
JÚLIA PARAČKOVÁSYNTAX DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE
FF
JÚLIA PARAČKOVÁDIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG
Teil I
FF
JÚLIA PARAČKOVÁNEMECKO-SLOVENSKÝ VALENČNÝ SLOVNÍK SLOVIES
A - L
FF
JÚLIA PARAČKOVÁSYNTAX DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE
Übungsbuch
FF
LUDVÍK PARMAZÁKLADNÝ KURZ FYZIKY - OPTIKA (2. ROČNÍK)
1.časť
FHPV
JOZEF PAVELKAINOVÁCIE A PRAX V EDUKÁCII DIGITÁLNYCH KOMPETENCIÍ IPED 2012
PU
JOZEF PAVELKAINOVÁCIE V EDUKÁCII TECHNICKÝCH PREDMETOV
II. InEduTech 2006
FHPV
JOZEF PAVELKAKĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A TECHNICKÉ VZDELANIE
III. InEduTech 2007
FHPV
JOZEF PAVELKAIKT A POWERPOINT V EDUKÁCII K TECHNIKE A TECHNOLÓGIÁM
FHPV
JOZEF PAVELKAINOVÁCIE CIEĽOV A OBSAHU TECHNICKEJ VÝCHOVY A TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV VO VZŤAHU KU KĽÚČOVÝM KOMPETENCIÁM ŽIAKA A TRANSFORMÁCIA VZDELÁVANIA NA ZŠ A SŠ
IV. InEduTech 2008
FHPV
EVA PAVLÍČKOVÁTHE ENGLISH NOUN AS A CARRIER OF A HISTORICAL AND SOCIAL MESSAGE IN THE INSTITUTIONALISED DISCOURSE
FF
ELENA PAVLUVČÍKOVÁPARTNERSTVO, KOHABITÁCIA, MANŽELSTVO
FF
ELENA PAVLUVČÍKOVÁPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARTNERSTVA
FF
MARTIN PEKÁRKAPITOLY ZO SVETOVÝCH DEJÍN 1848 - 1918
1.diel
FF
MARTIN PEKÁRSLOVENSKO MEDZI 14. MARCOM 1939 A SALZBURSKÝMI ROKOVANIAMI
FF
EVA PEKNUŠIAKOVÁ12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov III. (Sekcie mediálnych štúdií, politológie a občianskej náuky, psychológie a sociálnej práce)
FF
EVA PEKNUŠIAKOVÁMÉDIA A TEXT 6
Zborník príspevkov: I. časť
FF