Miloslava Sokolová, Marta Vojteková, Wirginia Mirosławska, Miroslava Kyseľová


Slovenčina a poľština

Synchrónne porovnanie s cvičeniamiISBN 978-80-555-0680-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
5
  
11

15
1.1  
ZÁKLADNÉ ORTOEPICKÉ ROZDIELY MEDZI SLOVENČINOU A POĽŠTINOU
17
1.1.1  
Zhodné hlásky
17
1.1.2  
Rozdielne hlásky
17
1.1.3  
Slovenské diftongy
18
1.1.4  
Neutralizácia kvantity
18
1.1.5  
Poľské nazálne hlásky
19
1.1.6  
Korelácia i – y
20
1.1.7  
Korelované konsonanty d – ď, l – ľ, n – ň, t – ť
20
1.1.8  
Palatalizované konsonanty v poľštine
21
1.1.9  
Prízvuk
23
1.1.10  
Znelostná neutralizácia
23
1.1.11  
Zdvojené konsonanty
25
1.1.12  
Výslovnosť vokalických skupín
26
1.1.13  
Výslovnosť konsonantov l – ľ
26
1.1.14  
Vzájomné interferencie pri čítaní textov
26
1.2  
ZÁKLADNÉ ORTOGRAFICKÉ ROZDIELY MEDZI SLOVENČINOU A POĽŠTINOU
27
1.2.1  
Pravopisné princípy
27
1.2.2  
Súhrnné porovnanie grafickej sústavy slovenčiny a poľštiny
27
1.2.3  
Grafémy na zapisovanie vokalických hlások
28
1.2.4  
Grafémy na zapisovanie konsonantických hlások
29
1.2.5  
Grafická adaptácia internacionalizmov
30
1.2.6  
Rozdiely v písaní a vokalizácii prepozícií a prefixov
30
1.2.7  
Písanie veľkých písmen
30
  
ÚLOHY K 1. LEKCII
31

46
2.1  
ZÁKLADNÁ HLÁSKOSLOVNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁPADOSLOVANSKÝCH JAZYKOV
46
2.1.1  
Základná hláskoslovná charakteristika slovenčiny
47
2.1.2  
Základná hláskoslovná charakteristika češtiny
48
2.1.3  
Základná hláskoslovná charakteristika poľštiny
49
2.1.4  
Základná hláskoslovná charakteristika hornolužickej srbčiny
50
2.1.5  
Spoločné a špecifické javy západoslovanských jazykov
51
2.2  
SYNCHRÓNNE POROVNANIE FONOLOGICKÝCH SYSTÉMOV SLOVENČINY A POĽŠTINY
52
2.2.1  
Systém krátkych vokálov (vokály – samohlásky – samogłoski)
52
2.2.2  
Systém dlhých vokálov v slovenčine
56
2.2.3  
Dvojhlásky v slovenčine (dvojhláska – diftong)
58
2.2.4  
Slabikotvorné hlásky v slovenčine
59
2.2.5  
Systém konsonantov (konsonanty – spoluhlásky – spółgłoski)
60
  
ÚLOHY K 2. LEKCII
67

74
3.1  
ALTERNÁCIE
74
3.1.1  
Vokalické alternácie
74
3.1.2  
Konsonantické alternácie
77
3.2  
PREHĽAD TVAROV S ALTERNÁCIAMI
82
3.2.1  
Prehľad tvarov s vokalickými alternáciami
83
3.2.2  
Prehľad tvarov s konsonatickými alternáciami
84
  
ÚLOHY K 3. LEKCII
86

91
4.1  
POROVNANIE FORMÁLNEJ FLEXIE
91
4.2  
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY SLOVENSKEJ FLEXIE
92
4.2.1  
Morfologické rozdiely v deklinácii substantív v singulári
92
4.2.2  
Morfologické rozdiely v deklinácii substantív v pluráli
93
4.2.3  
Morfologické rozdiely v deklinácii adjektív
94
4.2.4  
Morfologické rozdiely v konjugácii
95
4.3  
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POĽSKEJ FLEXIE
96
4.3.1  
Morfologické rozdiely v deklinácii substantív v singulári
97
4.3.2  
Morfologické rozdiely v deklinácii substantív v pluráli
98
4.3.3  
Morfologické rozdiely v deklinácii adjektív
99
4.3.4  
Morfologické rozdiely v konjugácii
100
  
ÚLOHY K 4. LEKCII
102

105
5.1  
DEKLINÁCIA SUBSTANTÍV
105
5.2  
DEKLINAČNÝ SYSTÉM SLOVENČINY
106
5.2.1  
Deklinačné vzory maskulín v slovenčine
106
5.2.2  
Deklinačné vzory feminín v slovenčine
113
5.2.3  
Komentár k slovenskej deklinácii feminín
116
5.2.4  
Deklinačné vzory neutier v slovenčine
118
5.3  
DEKLINAČNÝ SYSTÉM POĽŠTINY A POROVNANIE ROZDIELOV SO SLOVENČINOU
121
5.3.1  
Deklinačné vzory maskulín v poľštine
121
5.3.2  
Deklinačné vzory feminín v poľštine
133
5.3.3  
Deklinačné vzory neutier v poľštine
137
5.3.4  
Komentár k poľskej deklinácii substantív v Lsg
140
  
ÚLOHY K 5. LEKCII
144

151
6.1  
POROVNANIE DEKLINAČNÉHO SYSTÉMU ADJEKTÍV
152
6.1.1  
Deklinačné vzory s tvrdým zakončením v slovenčine a s tvrdým aj mäkkým zakončením v poľštine
153
6.1.2  
Deklinačné vzory s mäkkým zakončením
154
6.1.3  
Menná deklinácia
154
6.2  
GRADÁCIA
156
6.2.1  
Komparatív
156
6.2.2  
Tvorenie komparatívu
156
6.2.3  
Superlatív
157
6.2.4  
Komparácia adjektív
157
6.2.5  
Väzba adjektív
158
  
ÚLOHY K 6. LEKCII
159

164
7.1  
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA
164
7.1.1  
Neurčité tvary a ich funkcie
164
7.1.2  
Určité tvary a ich funkcie
165
7.2  
NEURČITÉ VERBÁLNE TVARY
165
7.2.1  
Neurčité slovesné tvary ako hybridy verba a iného slovného druhu
165
7.2.2  
Infinitív
166
7.2.3  
L-ové particípium
166
7.2.4  
Aktívne particípium prézenta
167
7.2.5  
Pasívne n-/t-ové particípium
168
7.2.6  
Verbálne adjektívum
169
7.2.7  
Verbálne substantívum
170
7.2.8  
Transgresív
170
7.3  
PREHĽAD KONJUGAČNÝCH TYPOV
171
7.3.1  
Konjugačný systém slovenčiny a poľštiny
172
7.4  
INDIKATÍV
179
7.4.1  
Tvorenie prézenta imperfektív a futúra perfektív
179
7.4.2  
Tvorenie indikatívu préterita
182
7.4.3  
Tvorenie analytického futúra od imperfektív
183
7.5  
IMPERATÍV
183
7.5.1  
Tvorenie imperatívu pri vzoroch I., II.triedy
183
7.5.2  
Tvorenie imperatívu pri vzoroch IIa., III., IV. triedy
184
7.6  
KONDICIONÁL
185
7.6.1  
Kondicionál prézenta
185
7.6.2  
Kondicionál préterita
185
7.7  
PASÍVUM
186
7.7.1  
Reflexívne pasívum
186
7.7.2  
Participiálne pasívum
188
7.7.3  
Rezultatívum
190
7.8  
KONJUGÁCIA NAJFREKVENTOVANEJŠÍCH SLOVIES
190
7.8.1  
Negácia
191
7.9  
SLOVESNÝ VID
191
7.9.1  
Nedokonavé formy
191
7.9.2  
Dokonavé formy
192
7.9.3  
Aspektové korelácie
193
7.9.4  
Identifikácia vidových foriem
193
  
ÚLOHY K 7. LEKCII
194

203
8.1  
PRONOMINÁ
203
8.1.1  
Personáliá
203
8.1.2  
Reflexíva
205
8.1.3  
Posesíva
205
8.1.4  
Demonstratíva
207
8.1.5  
Interogatíva
208
8.1.6  
Relatíva
208
8.1.7  
Determinatíva
208
8.1.8  
Indefinitá
209
8.1.9  
Derivácia pronomín
210
8.2  
NUMERÁLIÁ
211
8.2.1  
Kardináliá
212
8.2.2  
Ordináliá
214
8.2.3  
Zlomkové numeráliá
214
8.2.4  
Kolektíva
214
8.2.5  
Adjektiválne druhové a násobné numeráliá
215
8.2.6  
Deklinácia kardinálií a ich spájanie v texte
215
  
ÚLOHY K 8. LEKCII
217

225
9.1  
ADVERBIÁ (PRÍSLOVKY – PRZYSŁÓWKI)
225
9.1.1  
Klasifikácia adverbií podľa tvorenia
226
9.1.2  
Stupňovanie
227
9.2  
PREPOZÍCIE (PREDLOŽKY – PRZYIMKI)
227
9.2.1  
Inventár základných prepozícií
228
9.2.2  
Vokalizácia prepozícií
228
9.2.3  
Kontextové významy prepozícií
229
9.3  
KONJUNKCIE (SPOJKY – SPÓJNIKI)
230
9.3.1  
Klasifikácia konjunkcií
230
9.3.2  
Rozdiely vo funkciách konjunkcií
232
9.4  
PARTIKULY (ČASTICE – PARTYKUŁY/MODULANTY)
233
9.4.1  
Klasifikácia partikúl
233
9.4.2  
Tvorenie partikúl
234
9.5  
INTERJEKCIE (CITOSLOVCIA – WYKRZYKNIKI)
234
9.5.1  
Klasifikácia interjekcií
235
9.5.2  
Rozdiely v interjekciách
235
  
ÚLOHY K 9. LEKCII
236

10  

244
10.1  
POUŽÍVANIE NEURČITÝCH TVAROV NA KONDENZÁCIU TEXTU
244
10.1.1  
Infinitív
244
10.1.2  
Verbálne substantívum
247
10.1.3  
Particípiá
247
10.1.4  
Transgresív
248
10.2  
KONGRUENCIA MEDZI SUBJEKTOM A PREDIKÁTOM
248
10.3  
JEDNOČLENNÉ VETY
249
10.3.1  
Neosobné deagentné konštrukcie
249
10.4  
ELIPSA
249
10.4.1  
Elipsa pri predikatívach
249
10.4.2  
Elipsa pri infinitívoch
250
10.4.3  
Elipsa pri adjektívach a substantívach
250
10.5  
ROZDIELY V REKCII
250
10.5.1  
Rozdiely v bezpredložkových pádoch
250
10.5.2  
Rozdiely v predložkových pádoch
250
10.5.3  
Genitívny atribút pri poľských pronominách
251
10.5.4  
Záporový genitív
251
10.6  
SLOVOSLED
252
10.6.1  
Postponovaný atribút
252
10.7  
POSESÍVNOSŤ
252
10.8  
PASÍVNE KONŠTRUKCIE
253
10.8.1  
Nešpecifikovaný agens
253
10.8.2  
Vyjadrenie agensa v pasíve
253
10.8.3  
Pasívum imperfektív
253
10.8.4  
Pasívum perfektív
254
10.8.5  
Rezultatívum
254
10.8.6  
Neosobné participiálne deagentné konštrukcie
254
10.8.7  
Reflexívum
254
10.9  
KVANTIFIKÁTORY
254
10.10  
OSLOVENIE A VYKANIE
255
10.10.1  
Vokatív
255
10.10.2  
Vykanie
255
  
ÚLOHY K 10. LEKCII
256

263
11.1  
SLOVOTVORBA
263
11.1.1  
Zhodné afixy
264
11.1.2  
Hláskoslovne, ortoepicky alebo ortograficky odlišné afixy
267
11.1.3  
Slovotvorne odlišné afixy
269
11.1.4  
Skracovanie
273
11.2  
ROZDIELNA LEXIKA
273
11.2.1  
Slovníček najčastejších slovensko-poľských rozdielnych výrazov
274
11.2.2  
Slovníček najčastejších poľsko-slovenských rozdielnych výrazov
275
11.2.3  
Slovníček slovensko-poľských interlingválnych homoným
277
  
ÚLOHY K 11. LEKCII
279

286
12.1  
SLOVENSKÉ TEXTY
286
12.2  
POĽSKÉ TEXTY
299

305
329
  
Zoznam použitých skratiek a značiek
336
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020