Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARCEL MOJZEŠCHRÁM V BYZANTSKEJ TRADÍCII
Zborník príspevkov z medzináraodnej vedeckej konferencie, GTF PU v Prešove, 24.10.2006
GTF
SLÁVKA MROSKOVÁMANUÁL PEDIATRICKEJ DOKUMENTÁCIE PRE ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA PU
FZO
MARTINA MUCHOVÁPRINCÍPY MANAŽÉRSTVA KVALITY A ICH DOPAD NA KVALITU, NÁKLADY A ČAS AKO FAKTORY
FMEO
SILVIA NOVÁKOVÁSÚČASNÉ TRENDY A VÝZVY V KATOLÍCKEJ TEOLÓGII A RELIGIONISTIKE
Zborník z odbornej konferencie mladých vedeckých pracovníkov
GTF
ZUZANA NOVOTNÁMANUÁL OŠETROVATEĽSKEJ DOKUMENTÁCIE PRE ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA PU
FZO
ZUZANA NOVOTNÁVYBRANÉ KAPITOLY Z OŠETROVATEĽSTVA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE I
FZO
ZUZANA NOVOTNÁVYBRANÉ KAPITOLY Z OŠETROVATEĽSTVA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE II
FZO
ERIKA NOVOTNÁMONTESSORI V PRIESTORE FORMÁLNEHO A NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV
Zborník z odborného seminára
PF
ERIKA NOVOTNÁNEFORMÁLNA VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
Metodika implementácie princípov neformálnej výchovy a vzdelávania v školskom klube detí
PF
RUDOLF NOVOTNÝPOSTMODERNE O ETIKE, ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKE, ČLOVEKU A SPOLOČNOSTI
(Filozofické modely a problémy)
FZO
ALEXEI AKIMOVICH OLESNICKIJSPRIEVODCA SVÄTÝM PÍSMOM STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA PODĽA SVEDECTIEV SVÄTÝCH OTCOV A UČITEĽOV CIRKVI
PBF
MARTIN OLOŠTIAKVARIA XVIII
Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008)
FF
MARTIN OLOŠTIAKVIDY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Na počesť Miloslavy Sokolovej
FF
MARTIN OLOŠTIAKJEDNOTLIVÉ A VŠEOBECNÉ V ONOMASTIKE
18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. septembra 2011
FF
MARTIN OLOŠTIAK8. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník plných príspevkov
FF
MARTIN OLOŠTIAK9. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník abstraktov
FF
MARTIN OLOŠTIAK9. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník plných príspevkov
FF
MARTIN OLOŠTIAK LEXIKÁLNA PARADIGMATIKA, SÉMATIKA A KOMBINATORIKA
FF
MARTIN OLOŠTIAK SLOVOTVORBA, SLOVNODRUHOVÉ PRECHODY, PREBERANIE A SKRACOVANIE LEXÉM
FF
MARTIN OLOŠTIAKEDIČNÁ ČINNOSŤ VYDAVATEĽSTVA FILOZOFICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE
(2011 – 2015)
FF