Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARTIN OLOŠTIAKJEDNOTLIVÉ A VŠEOBECNÉ V ONOMASTIKE
18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. septembra 2011
FF
MARTIN OLOŠTIAK8. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník plných príspevkov
FF
MARTIN OLOŠTIAK9. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník abstraktov
FF
MARTIN OLOŠTIAK9. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník plných príspevkov
FF
MARTIN OLOŠTIAK LEXIKÁLNA PARADIGMATIKA, SÉMATIKA A KOMBINATORIKA
FF
MARTIN OLOŠTIAK SLOVOTVORBA, SLOVNODRUHOVÉ PRECHODY, PREBERANIE A SKRACOVANIE LEXÉM
FF
MARTIN OLOŠTIAKEDIČNÁ ČINNOSŤ VYDAVATEĽSTVA FILOZOFICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE
(2011 – 2015)
FF
MARTIN OLOŠTIAK13. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov I. (Sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva)
FF
MARTIN OLOŠTIAK13. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov II. (Sekcie histórie, mediálnych štúdií, politológie, psychológie a sociálnej práce)
FF
MARTIN OLOŠTIAK10. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
FF
MARTIN OLOŠTIAK11. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MARTIN OLOŠTIAK12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov II. (Sekcie anglického jazyka a anglofónnych kultúr, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva, umenia)
FF
JAROSLAV ONDOJARO ONDO
Menej vážne
FF
ZUZANA ONDRÁČKOVÁKOMPARATÍVNY VÝSKUM DETSKEJ LEXIKY
FF
JARMILA OPALKOVÁRUŠTINA PRE PREKLADATEĽOV
FF
JARMILA OPALKOVÁKONZEKUTÍVNE TLMOČENIE
FF
JARMILA OPALKOVÁMEDIÁCIA INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE II
Administratívno-právny preklad
FF
JARMILA OPALKOVÁKONZEKUTÍVNE TLMOČENIE 2 VS. TLMOČENIE Z LISTU
FF
JARMILA OPALKOVÁTEÓRIA A PRAX TLMOČENIA
FF
JARMILA OPALKOVÁODBORNÝ PREKLAD I
Komunikácia v podnikateľskom prostredí
FF