Zuzana Stanislavová, Adela Mitrová, Michal Tokár, Peter Karpinský, Radoslav Rusňák, Markéta Andričíková, Danka Lešková


Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry pre deti a mládež do slovenčiny I.

Kontext 60. rokov 20. storočiaISBN 978-80-555-0697-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
5
  
9

  
1. KAPITOLA
ŽÁNROVÝ A TEMATICKÝ PROFIL PRÓZY A POÉZIE PRE DETI A MLÁDEŽ V 60. ROKOCH 20. STOROČIA. SITUÁCIA A TRENDY
(Zuzana Stanislavová)

15
1  
Východiská
15
2  
K stratégii výberu textov na preklad v 60. rokoch 20. storočia v závislosti od ich príslušnosti k národným literatúram
16
3  
Klasická literatúra v prekladoch
17
4  
Biografie a autobiografie ako objekt prekladu
20
5  
Preklady spoločenskej prózy pre deti a mládež
24
5.1  
Obraz druhej svetovej vojny v prekladovej tvorbe desaťročia
24
5.2  
Preklady spoločensko-psychologických príbehov pre staršiu mládež
27
5.3  
Antropologické hodnoty v prekladoch príbehov pre mladších tínedžerov
30
5.4  
Ideologické rezíduá a sociálny akcent v príbehoch o deťoch
33
5.5  
Humor a poetizácia v prekladoch príbehov s hrdinom „všedného dňa“
35
5.6  
Detské príbehy s evidentnou dávkou dejovej dobrodružnosti
37
6  
Autorská rozprávka v prekladových modalitách 60. rokov
40
6.1  
Pohľad do predchádzajúceho desaťročia
40
6.2  
Ideologická tendenčnosť a priamy didaktizmus v prekladoch autorských rozprávok 60. rokov
41
6.3  
Animované autorské rozprávky pre najmenších v prekladoch 60. rokov
43
6.4  
Hra a nonsens v spojení s animačným princípom v prekladoch autorských rozprávok
46
6.5  
Zvieracia rozprávka v preklade
47
6.6  
Preklady autorských rozprávok s dobrodružným rozmerom v 60. rokoch
48
6.7  
Filozofická rozprávka v prekladoch
53
7  
Dobrodružná a vedecko-fantastická próza v prekladoch 60. rokov
54
7.1  
Osudy dobrodružnej prózy v čítaní mladých, jej tvarové a hodnotové modifikácie v prekladoch 60. rokov
54
7.2  
Diskutabilný prínos prekladovej science fiction
61
8  
Multikultúrne aspekty prekladov folklórnych rozprávok v 60. rokoch 20. storočia
63
9  
Popularizácia poznania v prekladovej tvorbe 60. rokov
66
10  
Poézia pre deti v preklade
69
  
Literatúra
73

  
2. KAPITOLA
PREKLADOVÁ DRÁMA PRE DETI A MLÁDEŽ V 60. ROKOCH 20. STOROČIA
(Adela Mitrová)

75
1  
Preklady divadelných hier z českého kultúrneho kontextu
77
1.1  
Bábková hra
79
1.2  
Komédia
82
1.3  
Divadelná hra pre mládež
85
2  
Preklady dramatických diel pre deti a mládež z ruštiny
86
3  
Maďarské a poľské hry v kontexte dramatickej tvorby pre deti a mládež na Slovensku
89
4  
Preklady slovinských, srbských a rumunských hier do slovenčiny
90
  
Literatúra
94

  
3. KAPITOLA
ILUSTROVANÉ VYDANIA PREKLADOV ZO SVETOVEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ V 60. ROKOCH 20. STOROČIA
(Michal Tokár)

95
  
Úvod
95
1  
Ilustrované rozprávky, balady a povesti
96
2  
Ilustrácie v prekladoch autorskej rozprávky
100
2.1.  
Ilustrovanie prekladových leporel
100
2.2  
Ilustrovanie kníh pre mladší školský vek
101
2.3  
Ilustrovanie kníh pre staršie deti
104
3  
Ilustrované romány a novely pre mládež
108
4  
Ilustrovanie dobrodružných románov
114
  
Literatúra
118

  
4. KAPITOLA
DVA POHĽADY DO ŽÁNROVO STVÁRNENEJ DOBRODRUŽNOSTI A FANTASTIKY
(Peter Karpinský, Danka Lešková)

119
1  
Preklady vedecko-fantastickej literatúry do slovenčiny v 60. rokoch 20. storočia (Peter Karpinský)
119
  
Literatúra
129
2  
Úvahy nad detektívnym príbehom pre deti a mládež v 60. rokoch 20. storočia (Danka Lešková)
130
2.1  
Detektívny žáner ako spoločensky exponovaná próza
134
2.2  
Tajomstvo v detektívnom žánri formulované cez naratívnu perspektívu
136
  
Literatúra
142

  
5. KAPITOLA
PREKLADOVÁ AUTORSKÁ ROZPRÁVKA 60. ROKOV V TEORETICKO - INTERPRETAČNOM POHĽADE
(Radoslav Rusňák, Markéta Andričíková)

143
1  
Hodnotové varianty inonárodnej autorskej rozprávky v prekladovom kontexte 60. rokov (Radoslav Rusňák)
143
1.1  
Rozprávkový príbeh s tajomstvom v sujete (Wiktor Woroszylski: Cyril, kde si?)
145
1.2  
Paradox ako cesta k tlmočeniu univerzálnych hodnôt (Otfried Preussler: Vodníčkove dobrodružstvá)
149
1.3  
Rozprávka ako paródia archetypu hrdinstva (Runer Jonsson: Viking Vike)
152
1.4  
Rozprávka ako univerzálna správa o ľudskosti (Kornej Čukovskij: Doktor Jajbolíto)
154
  
Literatúra
157
2  
Poetika humoru a nonsensu v prekladovej rozprávke 60. rokov 20. storočia (Markéta Andričíková)
158
2.1  
Zábava spojená s didaktizmom v rozprávke (Nikolaj Nikolajevič Nosov: Nevedkove dobrodružstvá)
159
2.2  
Rozprávka ako posolstvo o ľudskom porozumení (Arthur A. Milne: Macko Pu)
162
  
Literatúra
166

167
171
175
177
179
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020