Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
JOZEF PAVELKA (ED.)KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A TECHNICKÉ VZDELANIE
III. InEduTech 2007
FHPV
JOZEF PAVELKA IKT A POWERPOINT V EDUKÁCII K TECHNIKE A TECHNOLÓGIÁM
FHPV
JOZEF PAVELKA (ED.)INOVÁCIE CIEĽOV A OBSAHU TECHNICKEJ VÝCHOVY A TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV VO VZŤAHU KU KĽÚČOVÝM KOMPETENCIÁM ŽIAKA A TRANSFORMÁCIA VZDELÁVANIA NA ZŠ A SŠ
IV. InEduTech 2008
FHPV
EVA PAVLÍČKOVÁTHE ENGLISH NOUN AS A CARRIER OF A HISTORICAL AND SOCIAL MESSAGE IN THE INSTITUTIONALISED DISCOURSE
FF
ELENA PAVLUVČÍKOVÁPARTNERSTVO, KOHABITÁCIA, MANŽELSTVO
FF
ELENA PAVLUVČÍKOVÁPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARTNERSTVA
FF
MARTIN PEKÁRKAPITOLY ZO SVETOVÝCH DEJÍN 1848 - 1918
1.diel
FF
MARTIN PEKÁR (ED.)SLOVENSKO MEDZI 14. MARCOM 1939 A SALZBURSKÝMI ROKOVANIAMI
FF
EVA PEKNUŠIAKOVÁ (ED.)12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov III. (Sekcie mediálnych štúdií, politológie a občianskej náuky, psychológie a sociálnej práce)
FF
EVA PEKNUŠIAKOVÁ (ED.)MÉDIA A TEXT 6
Zborník príspevkov: I. časť
FF
KVĚTOSLAVA PEREČINSKÁODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V TELESNEJ VÝCHOVE A VO VYBRANÝCH ŠPORTOCH
FS
TOMÁŠ PERIČMOŽNOSTI ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY DĚTÍ V MLADŠÍM A STARŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
(na příkladu ledního hokeje)
FS
TOMÁŠ PERIČPROBLEMATIKA KONDIČNÍ PŘÍPRAVY VE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVĚ DĚTÍ
Na příkladu ledního hokeje
FS
LUKÁŠ PERNÝVYBRANÉ KAPITOLY ZO SÚČASNEJ ANGLO-AMERICKEJ SOCIÁLNEJ FILOZOFIE
liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus
FF
ĽUDOVÍT PETRAŠKOTYPOLOGICKÁ ŠKÁLA UMELEJ ROZPRÁVKY V NEMECKEJ ROMANTIKE
FF
ANNA PETRÍKOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA PRE 2. ROČNÍK
Zimný semester
FF
ANNA PETRÍKOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA PRE 3. ROČNÍK
Zimný semester
FF
ANNA PETRÍKOVÁVYUČOVANIE RUSKÉHO JAZYKA AKO CUDZIEHO: SÚČASNÉ METODICKÉ POSTUPY
FF
ANNA PETRÍKOVÁ (ED.)VYUČOVANIE RUSKÉHO JAZYKA AKO CUDZIEHO: SÚČASNÉ VYUČOVACIE TECHNOLÓGIE
Обучение русскому языку как иностранному: современные технологии преподавания
FF
ANNA PETRÍKOVÁ (ED.)VYUČOVANIE RUŠTINY AKO CUDZIEHO JAZYKA VO VIACKULTÚRNOM PRIESTORE
FF