Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ANNA HORŇÁKOVÁENGLISH IN OBSTETRIC AND GYNECOLOGY NURSING
FZO
ANNA HORŇÁKOVÁENGLISH IN PHYSIOTHERAPY
CCKV
MIRIAM HORVÁTHOVÁMARKETING A JEHO UPLATNENIE V SAMOSPRÁVE
FMEO
IVANA HOSTOVÁHAUGOVEJ PLATHOVÁ, PLATHOVEJ HAUGOVÁ
O prekladoch poézie Sylvie Plathovej
FF
IVANA HOSTOVÁMIRRORS OF TRANSLATION STUDIES II TRANSLATION & INTERPRETING SHIFTS: IDENTITY SHIFTSZRKADLÁ TRANSLATOLÓGIE II POSUNY V PREKLADE A TLMOČENÍ: POSUNY V IDENTITE
Proceedings of the International Conference that took place on 6-7 October 2015 at the Faculty of Arts of the University of Prešov, SlovakiaZborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 6. a 7. októbra 2015 na FF PU v Prešove
FF
LUCIA HREBEŇÁROVÁŠTUDENT NA CESTE K PRAXI III
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika
PF
TEODOR HREHOVČÍKNEW FRAMEWORKS AND INNOVATIONS IN FOREIGN/SECOND LANGUAGE TEACHING
FF
ANDREA HRICOVÁPRÁCA S TEXTOVÝM EDITOROM
PU
ONDREJ HRONECEKONOMIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
FMEO
LUCIA HUDÁKOVÁSKUPINOVÁ PREVENCIA ORÁLNEHO ZDRAVIA
FZO
MIROSLAV HUMENSKÝPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov zo VI. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 8. apríl 2014
PBF
MIROSLAV HUMENSKÝPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov. Prešov, 31. marec 2015
PBF
MIROSLAV HUMENSKÝPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov Prešov, 5. apríl 2016
PBF
JÁN HUSÁRZBORNÍK ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
PBF
JÁN HUSÁR (ED.)PRAVOSLÁVNY TEOLOGICKÝ ZBORNÍK XXXII/17 - 2007
Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Prešoviensis XXXII (17)
PBF
ROSTISLAV SNIGIREVSVÄTÉ PÍSMO STARÉHO ZÁKONA I.
PBF
JÁN HUSÁRBYZANTSKÁ REVUE 2009
PBF
JÁN HUSÁRNOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA IV
(duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
JÁN HUSÁRNOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA V
(duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie 7. november 2016, Prešov
PBF
JÁN HUSÁRNOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA VII
(duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF