Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
EMÍLIA HUTTMANOVÁUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ – VYBRANÉ STATE A PROBLÉMY
FMEO
EMÍLIA HUTTMANOVÁODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – VYBRANÉ STATE
FMEO
M. CHALUPOVÁSÚČINNOSŤ PODPORNÝCH PROFESIÍ PRI STAROSTLIVOSTI O PACIENTA/KLIENTA
FZO
JANA CHOVANCOVÁSYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
FMEO
JANA CHOVANCOVÁMANAŽMENT PRÍRODNÝCH ZDROJOV – NÁVODY NA PRAKTICKÉ CVIČENIA
FMEO
JANA CHOVANCOVÁMANAŽMENT ENVIRONMENTÁLNYCH RIZÍK
FMEO
JANA CHOVANCOVÁENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY PROCESOV A TECHNOLÓGIÍ
FMEO
MAREK CHOVANEC5. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MAREK CHOVANEC6. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MAREK CHOVANEC7. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
FF
OLDŘICH CHYTILVÝZVY PRE SOCIÁLNE PROFESIE V MODERNEJ SPOLOČNOSTI
Zborník príspevkov
FF
MIROSLAV IĽKOPREŠOVSKÁ EPARCHIA A LITURGICKÉ OTÁZKY V HISTORICKOM KONTEXTE
GTF
MIROSLAV IĽKOOBRADY KRESŤANSKEJ INICIÁCIE NA ÚZEMÍ PREŠOVSKEJ EPARCHIE OD R. 1818
Krst a myropomazanie
GTF
MÁRIA IMRICHOVÁJAZYK JE ZÁZRAČNÝ ORGANIZMUS ...METAMORFÓZY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti jeho životného jubilea
FF
MIRIAM IŠTOŇOVÁVŠEOBECNÁ FYZIOTERAPIA
FZO
MIRIAM IŠTOŇOVÁZODPOVEDNÝMI ČINMI DOKAZUJEME POCTIVÝ PRÍSTUP NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH STAROSTLIVOSTI
Zborník príspevkov z celoslovenskej vedecko - odbornej konferencie sestier, fyzioterapeutov a iných zdravotníckych pracovníkov zo VI. Slovenského chirurgického dňa v Prešove
FZO
MARTINA IVANOVÁASPEKTUÁLNOSŤ A MODÁLNOSŤ V SLOVENČINE
FF
MARTINA IVANOVÁVYBRANÉ ASPEKTY VALENCIE VERB V SLOVENČINE
FF
NIKOLETA IZDENCZYOVÁHODNOTY A CIELE A DÔSLEDKY ICH KONGRUENCIE A INKONGRUENCIE PRE SUBJEKTÍVNU POHODU
PF
MARTA JAKUBÍKOVÁZÁZNAMNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A INÝCH ODBORNÝCH AKTIVÍT
Špecializačné štúdium
FZO