Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MIROSLAV HUMENSKÝPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov zo VI. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 8. apríl 2014
PBF
MIROSLAV HUMENSKÝPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov. Prešov, 31. marec 2015
PBF
MIROSLAV HUMENSKÝPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov Prešov, 5. apríl 2016
PBF
JÁN HUSÁRZBORNÍK ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
PBF
JÁN HUSÁR (ED.)PRAVOSLÁVNY TEOLOGICKÝ ZBORNÍK XXXII/17 - 2007
Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Prešoviensis XXXII (17)
PBF
ROSTISLAV SNIGIREVSVÄTÉ PÍSMO STARÉHO ZÁKONA I.
PBF
JÁN HUSÁRBYZANTSKÁ REVUE 2009
PBF
JÁN HUSÁRNOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA IV
(duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
JÁN HUSÁRNOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA V
(duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie 7. november 2016, Prešov
PBF
JÁN HUSÁRNOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA VII
(duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
EMÍLIA HUTTMANOVÁUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ – VYBRANÉ STATE A PROBLÉMY
FMEO
EMÍLIA HUTTMANOVÁODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – VYBRANÉ STATE
FMEO
M. CHALUPOVÁSÚČINNOSŤ PODPORNÝCH PROFESIÍ PRI STAROSTLIVOSTI O PACIENTA/KLIENTA
FZO
JANA CHOVANCOVÁSYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
FMEO
JANA CHOVANCOVÁMANAŽMENT PRÍRODNÝCH ZDROJOV – NÁVODY NA PRAKTICKÉ CVIČENIA
FMEO
JANA CHOVANCOVÁMANAŽMENT ENVIRONMENTÁLNYCH RIZÍK
FMEO
JANA CHOVANCOVÁENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY PROCESOV A TECHNOLÓGIÍ
FMEO
MAREK CHOVANEC5. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MAREK CHOVANEC6. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MAREK CHOVANEC7. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
FF