Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MARTINA MUCHOVÁPRINCÍPY MANAŽÉRSTVA KVALITY A ICH DOPAD NA KVALITU, NÁKLADY A ČAS AKO FAKTORY
FM
SILVIA NOVÁKOVÁ (ED.)SÚČASNÉ TRENDY A VÝZVY V KATOLÍCKEJ TEOLÓGII A RELIGIONISTIKE
Zborník z odbornej konferencie mladých vedeckých pracovníkov
GTF
ZUZANA NOVOTNÁMANUÁL OŠETROVATEĽSKEJ DOKUMENTÁCIE PRE ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA PU
FZO
ZUZANA NOVOTNÁ VYBRANÉ KAPITOLY Z OŠETROVATEĽSTVA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE I
FZO
ZUZANA NOVOTNÁVYBRANÉ KAPITOLY Z OŠETROVATEĽSTVA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE II
FZO
ERIKA NOVOTNÁ (ED.)MONTESSORI V PRIESTORE FORMÁLNEHO A NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV
Zborník z odborného seminára
PF
RUDOLF NOVOTNÝPOSTMODERNE O ETIKE, ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKE, ČLOVEKU A SPOLOČNOSTI
( Filozofické modely a problémy)
FZO
A. OLESNICKIJSPRIEVODCA SVÄTÝM PÍSMOM STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA PODĽA SVEDECTIEV SVÄTÝCH OTCOV A UČITEĽOV CIRKVI
PBF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)VARIA XVIII
Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008)
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)VIDY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Na počesť Miloslavy Sokolovej
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)JEDNOTLIVÉ A VŠEOBECNÉ V ONOMASTIKE
18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. septembra 2011
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)8. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník plných príspevkov
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)9. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník abstraktov
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)9. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník plných príspevkov
FF
MARTIN OLOŠTIAK LEXIKÁLNA PARADIGMATIKA, SÉMATIKA A KOMBINATORIKA
FF
MARTIN OLOŠTIAK SLOVOTVORBA, SLOVNODRUHOVÉ PRECHODY, PREBERANIE A SKRACOVANIE LEXÉM
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)EDIČNÁ ČINNOSŤ VYDAVATEĽSTVA FILOZOFICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE
(2011 – 2015)
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)13. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov I. (Sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva)
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)13. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov II. (Sekcie histórie, mediálnych štúdií, politológie, psychológie a sociálnej práce)
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)10. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
FF