Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV VEGA 1/0541/11, KEGA 013PU-4/2011
FMEO
RASTISLAV KOTULIČPROSPERITA A PRODUKTIVITA SUBJEKTOV HOSPODÁRIACICH NA PÔDE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA PRELOME DRUHÉHO TISÍCROČIA
Analytický pohľad na efektívne riadenie zdrojov pre zabezpečenie finančného zdravia podniku
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2012
FMEO
RASTISLAV KOTULIČPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CORRESPONDENCE CONFERENCE EAEP 2012
FMEO
RASTISLAV KOTULIČTEORETICKO-ANALYTICKÝ POHĽAD NA ORGANIZÁCIU HOSPODÁRSKEJ SFÉRY, JEJ ROZHODOVANIE A TRENDY V PROCESE TVORBY EKONOMICKÝCH ZÁSAD
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2006
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2013
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2014
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2015
FMEO
RASTISLAV KOTULIČ PRINCÍPY EKONÓMIE PRE MANAŽÉROV
FMEO
RASTISLAV KOTULIČPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CORRESPONDENCE CONFERENCE EAEP 2015
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2016
FMEO
RASTISLAV KOTULIČEKONOMIKA POĽNOHOSPODÁRSTVA - SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO A JEHO EKONOMICKÝ VÝVOJ NA PRELOME MILÉNIA
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2007
FMEO
RASTISLAV KOTULIČVYBRANÉ OKRUHY Z EKONÓMIE A EKONOMIKY K PRÍPRAVE NA ŠTÁTNE SKÚŠKY
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2008
FMEO
RASTISLAV KOTULIČPRAKTICKÉ CVIČENIA Z MAKROEKONÓMIE
FMEO
RASTISLAV KOTULIČPRAKTICKÉ CVIČENIA Z MIKROEKONÓMIE
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2017
FMEO
RASTISLAV KOTULIČPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CORRESPONDENCE CONFERENCE EAEP 2018
FMEO