Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁ12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov I. (Sekcie histórie, etiky, filozofie a estetiky)
FF
SLÁVKA KOPČÁKOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA DEJÍN HUDBY PRE ŠTUDENTOV ESTETIKY
FF
SLÁVKA KOPČÁKOVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY III
Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia
FF
MARTIN KORMANÍKEXPRESÍVNE TERAPIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI NA SLOVENSKU
PBF
MARTINA KORMOŠOVÁ"KLIENT VS. BLÍŽNY"
(sociálno - teologicko - psychologicko - edukatívne aspekty v sociálnej práci)Zborník príspevkov z 5. ročníka študentskej vedeckej konferencie konanej dňa 23. apríla 2013
PBF
LUKÁŠ KOSTOVČÍKTASTE CULTURES AND TASTE PUBLICS: ANALYSING HUMOUR ON SLOVAK TELEVISION
FF
LUKÁŠ KOSTOVČÍKPRIATELIA KONTRA FRIENDS: KRITICKÝ POHĽAD NA HUMOR SITUAČNEJ KOMÉDIE V DABINGU
FF
JÁN KOŠČOICHTYOLÓGIA I
Učebné texty k elektronickému kurzu Ichtyológia I
FHPV
JÁN KOŠČOICHTYOLÓGIA II
Učebné texty k elektronickému kurzu Ichtyológia II
FHPV
RASTISLAV KOTULIČEKONOMICKÁ ANALÝZA SUBJEKTOV HOSPODÁRIACICH NA PÔDE PODĽA REGIONÁLNEJ DIFERENCIÁCIE SLOVENSKA
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2009
FMEO
RASTISLAV KOTULIČPROSPERITA POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY PRE ZABEZPEČENIE TRVALOUDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA REGIÓNOV
Zborník vedeckých prác z riešenia projektu VEGA č. 1/0403/09
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2010
FMEO
RASTISLAV KOTULIČANALÝZA ZÁKLADNÝCH EKONOMICKÝCH FAKTOROV A ICH VYUŽITIE PRI REŠTRUKTURALIZÁCII POĽNOHOSPODÁRSTVA A ZABEZPEČENÍ TRVALOUDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA
Zborník vedeckých prác z vedeckého seminára – 16. november 2010 v Prešove
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2011
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV VEGA 1/0541/11, KEGA 013PU-4/2011
FMEO
RASTISLAV KOTULIČPROSPERITA A PRODUKTIVITA SUBJEKTOV HOSPODÁRIACICH NA PÔDE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA PRELOME DRUHÉHO TISÍCROČIA
Analytický pohľad na efektívne riadenie zdrojov pre zabezpečenie finančného zdravia podniku
FMEO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2012
FMEO
RASTISLAV KOTULIČPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CORRESPONDENCE CONFERENCE EAEP 2012
FMEO
RASTISLAV KOTULIČTEORETICKO-ANALYTICKÝ POHĽAD NA ORGANIZÁCIU HOSPODÁRSKEJ SFÉRY, JEJ ROZHODOVANIE A TRENDY V PROCESE TVORBY EKONOMICKÝCH ZÁSAD
FMEO