Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
ELENA PAVLUVČÍKOVÁPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARTNERSTVA
FF
MARTIN PEKÁRKAPITOLY ZO SVETOVÝCH DEJÍN 1848 - 1918
1.diel
FF
MARTIN PEKÁRSLOVENSKO MEDZI 14. MARCOM 1939 A SALZBURSKÝMI ROKOVANIAMI
FF
EVA PEKNUŠIAKOVÁ12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov III. (Sekcie mediálnych štúdií, politológie a občianskej náuky, psychológie a sociálnej práce)
FF
EVA PEKNUŠIAKOVÁMÉDIA A TEXT 6
Zborník príspevkov: I. časť
FF
KVĚTOSLAVA PEREČINSKÁODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V TELESNEJ VÝCHOVE A VO VYBRANÝCH ŠPORTOCH
FS
TOMÁŠ PERIČMOŽNOSTI ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY DĚTÍ V MLADŠÍM A STARŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
(na příkladu ledního hokeje)
FS
TOMÁŠ PERIČPROBLEMATIKA KONDIČNÍ PŘÍPRAVY VE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVĚ DĚTÍ
Na příkladu ledního hokeje
FS
LUKÁŠ PERNÝVYBRANÉ KAPITOLY ZO SÚČASNEJ ANGLO-AMERICKEJ SOCIÁLNEJ FILOZOFIE
liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus
FF
ĽUDOVÍT PETRAŠKOTYPOLOGICKÁ ŠKÁLA UMELEJ ROZPRÁVKY V NEMECKEJ ROMANTIKE
FF
ANNA PETRÍKOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA PRE 2. ROČNÍK
Zimný semester
FF
ANNA PETRÍKOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA PRE 3. ROČNÍK
Zimný semester
FF
ANNA PETRÍKOVÁVYUČOVANIE RUSKÉHO JAZYKA AKO CUDZIEHO: SÚČASNÉ METODICKÉ POSTUPY
FF
ANNA PETRÍKOVÁ (ED.)VYUČOVANIE RUSKÉHO JAZYKA AKO CUDZIEHO: SÚČASNÉ VYUČOVACIE TECHNOLÓGIE
Обучение русскому языку как иностранному: современные технологии преподавания
FF
ANNA PETRÍKOVÁ (ED.)VYUČOVANIE RUŠTINY AKO CUDZIEHO JAZYKA VO VIACKULTÚRNOM PRIESTORE
FF
MARTINA PETRÍKOVÁTVORIVOSŤ V ŠKOLE – ŠKOLA TVORIVOSTI 2
FF
MARTINA PETRÍKOVÁTVORBA AKO INŠPIRÁCIA
Z recenzií a odborných prác publikovaných v časopise Tvorba, revue pre literatúru a kultúru, a vo vybraných literárnych periodikách
FF
IVANA PIROHOVÁ (ED.)ÚLOHA ANDRAGOGIKY V SPOLOČNOSTIZALOŽENEJ NA VEDOMOSTIACH
Zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie
FF
GABRIELA PLATKOVÁ OLEJÁROVÁAKADEMICKÁ ETIKA: AKADEMICKÁ SLOBODA A MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
FF
LENKA POĽAKOVÁSLOVNÍK FRÁZ A USTÁLENÝCH SLOVNÝCH SPOJENÍ PRE TLMOČENIE KONFERENČNÝCH PODUJATÍ A FIREMNÝCH PREZENTÁCIÍ
(nemecko – slovenský)
FF