Jarmila Opalková


Mediácia interkultúrnej komunikácie II

Administratívno-právny prekladISBN 978-80-555-0452-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

6
  
1.1 Cudzie propriá v administratívno -právnych dokumentoch
6
  
1.1.1 Legislatívne východiská prepisu cudzích vlastných mien a názvov
7
  
1.1.2 Prepis proprií z iných a do iných grafických sústav z pohľadu transliterácie a transkripcie
8
  
1.2 Skratky v odbornom preklade
52
  
1.2.1 Skratky INCOTERMS
52
  
1.2.2 Skratkové pomenovania podnikateľských subjektov
53
  
1.2.3 Názvy vnútroštátnych inštitúcií a administratívnych celkov
56
  
1.2.4 Preklad titulov
58
  
1.2.5 Zákaz používania skratiek
61

62
  
2.1 KváziEXOTIZMY na pozadí bežnej administratívnej terminológie
65
  
2.2 Anticipácia sémantických posunov pri translácii z pohľadu homonymie
68
  
2.3 Dynamika slovnej zásoby jazyka z pohľadu translácie
74

82

85

100

162
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020