Zuzana Ondráčková


Komparatívny výskum detskej lexikyISBN 978-80-555-0166-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
  
7
8
9
11
3.1  
Detské slová v kontexte slovenskej lingvistiky
11
3.2  
Detské slová v kontexte angloamerickej lingvistiky
21
3.3  
Detská reč a jej vývin alebo ako si dieťa osvojuje jazyk
29
3.3.1  
Imitatívna teória osvojovania jazyka
30
3.3.2  
Nativistická teória osvojovania jazyka
31
3.3.3  
Kognitívny prístup
32
3.3.4  
Cielené rečové okolie dieťaťa
34
3.4  
Komunikácia dospelých s deťmi
43
57
4.1  
Fonematická charakteristika detskej lexiky
57
4.1.1  
Fonematická charakteristika detskej lexiky v slovenčine
57
4.1.1.1  
Vokalický subsystém slovenskej detskej lexiky
58
4.1.1.2  
Konsonantický subsystém slovenskej detskej lexiky
61
4.1.1.3  
Spoluhláskové skupiny v slovenskej detskej lexike
65
4.1.2  
Fonematická charakteristika detskej lexiky v angličtine a jej porovnanie s fonematickou charakteristikou slovenskej detskej lexiky
72
4.1.2.1  
Vokalický subsystém anglickej detskej lexiky
72
4.1.2.2  
Konsonantický subsystém anglickej detskej lexiky
76
4.1.2.3  
Spoluhláskové skupiny v anglickej detskej lexike
79
4.2  
Slabiková charakteristika detskej lexiky
84
4.2.1  
Slabiková charakteristika detskej lexiky v slovenčine
84
4.2.2  
Slabiková charakteristika detskej lexiky v angličtine jej porovnanie so slabikovou charakteristikou slovenskej detskej lexiky
105
120
4.3.1  
Slovnodruhová charakteristika detskej lexiky v slovenčine
120
4.3.2  
Slovnodruhová charakteristika detskej lexiky v angličtine jej porovnanie so slovnodruhovou charakteristikou slovenskej detskej lexiky
130
4.4  
Slovotvorná charakteristika detskej lexiky
136
4.4.1  
Slovotvorná charakteristika detskej lexiky v slovenčine
136
4.4.2  
Slovotvorná charakteristika detskej lexiky v angličtine jej porovnanie so slovotvornou charakteristikou slovenskej detskej lexiky
182
4.5  
Sémantická charakteristika detskej lexiky
188
4.5.1  
Sémantická charakteristika detskej lexiky v slovenčine
188
4.5.2  
Sémantická charakteristika detskej lexiky v angličtine jej porovnanie so sémantickou charakteristikou slovenskej detskej lexiky
198
5  
208
6  
222
227
8  
  
Slovník detských slov zostavený zo sledovaných lexém – slovenský
I
  
Slovník detských slov zostavený zo sledovaných lexém – anglický
VIII
  
Krátky slovník slovenského jazyka – detské slová
XI
  
Celková frekvencia pomenovaní
XII
  
Dotazník slovenský
XIII
  
Dotazník anglický
XVI
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020