Jarmila Opalková


TEÓRIA A PRAX TLMOČENIAISBN 978-80-555-1202-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6

18
  
TLMOČENIE
18
  
VZNIK, SÚČASNOSŤ A VÝUČBA TLMOČENIA
18
  
KLASIFIKÁCIA DRUHOV TLMOČENIA
20
  
ROZDIEL MEDZI PREKLADOM A TLMOČENÍM
23

29
  
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
29
  
ÚČASTNÍCI KOMUNIKÁCIE VS. TLMOČENIE
44
  
1. INTERPRETAČNÝ KANÁL
44

47
  
PAMÄŤ A INTELIGENCIA PRI TLMOČENÍ
47
  
KOGNITÍVNE PROCESY PRI TLMOČENÍ. DEVERBALIZÁCIA
53

56
  
TLMOČNÍCKE STRATÉGIE
60

62
  
MODELY A INÉ TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
62
  
TEÓRIA SKOPOSU
65
  
HODNOTENIE KVALITY TLMOČNÍCKEHO VÝKONU
69
  
INTERPRETAČNÁ TEÓRIA ZMYSLU
73
  
NOTÁCIA PRI KONZEKUTÍVNOM TLMOČENÍ
75
  
KTO JE SIMULTÁNNY TLMOČNÍK?
82
  
SYNCHRÓNNOSŤ OPERÁCIÍ PRI TLMOČENÍ
84
  
MODEL SIMULTÁNNEHO TLMOČENIA
86

87
  
TRANSLATOLOGICKÉ "PINGO"
87
  
ZÁKLADNÝ TERMINOLOGICKÝ APARÁT
87
  
VYBRANÉ ASPEKTY ETIKY DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU Z POHĽADU PROTOKOLÁRA/PROTOKOLÁRKY
87
  
FORMÁLNY ASPEKT PRÁCE TLMOČNÍKA
92
  
SPOLOČENSKÁ ETIKETA
101
  
HISTÓRIA RUSKÉHO PROTOKOLU
104
  
ETIKETA A PROTOKOLÁRNE OBLEČENIE
122
  
DIPLOMATICKÁ FORMA
122
  
DEJINY TLMOČENIA V KOCKE
128
  
JAZYKOVÉ ASPEKTY TRANSLÁCIE
135
  
NOVÉ TECHNOLÓGIE V SLUŽBÁCH VYUČOVANIA TLMOČENIA
138

145

148

  

149
  
PRAXEOLÓGIA
149
  
ROLE TLUMOČNÍKA PŘI VYŠETŘOVÁNÍ A SOUDNÍM JEDNÁNÍ
149
  
RUSKÉ PROSTREDIE A TERMINOLÓGIA
154
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020