Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
DANIEL VOJTEKPRÉCIS MORPHOSYNTAXIQUE I.
Groupe nominal: noms, déterminants, pronoms et adjectifs
FF
DANIEL VOJTEKEXERCISIER MORPHOSYNTAXIQUE I.
Groupe nominal : noms, déterminants, pronoms et adjectifs
FF
DANIEL VOJTEKLA CULTURE FRANÇAISE A-T-ELLE ENCORE UNE INFLUENCE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI ?
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
A - L
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
M - Z
FF
MARTA VOJTEKOVÁPREDLOŽKY V SPISOVNEJ SLOVENČINE A POĽŠTINE
FF
MARTA VOJTEKOVÁORTOGRAFIA POĽSKÉHO JAZYKA
FF
MARTA VOJTEKOVÁADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA KOMUNIKÁCIA
(vzory písomností v poľskom jazyku s prekladovými slovníčkami)
FF
MARTA VOJTEKOVÁVALENČNÝ POTENCIÁL POĽSKÝCH A SLOVENSKÝCH ADJEKTÍV
FF
KATARÍNA VUŽŇÁKOVÁPROBLÉMY LEXIKOGRAFICKÉHO ZACHYTENIA SLOVOTVORNÉHO SYSTÉMU SLOVENČINY
PF
ZUZANA ZÁVARSKÁMANAŽMENT KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY PRI FINANCOVANÍ ROZVOJA PODNIKU AKO NÁSTROJ ZVYŠOVANIA FINANČNEJ VÝKONNOSTI
FMEO
ZUZANA ZÁVARSKÁANALÝZA FINANČNEJ A EKONOMICKEJ POZÍCIE AGRÁRNEHO SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Analýza dát informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
FMEO
MARTIN ZBOJANKOŠICKÁ MODERNA (1919-1929)
paralela európskeho moderného maliarstva
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁPSYCHOSOMATIKA
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁDOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
FF
JÁN ZOZUĽAKISUS CHRISTOS, DOBRÝ PASTIER
PBF
JÁN ZOZUĽAKANTOLÓGIA DUCHOVNEJ MÚDROSTI
PBF
JÁN ZOZUĽAKSYNAXARISTIS
Životy svätých
PBF
JÁN ZOZUĽAKŽIVOT A DIELO SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov, 23.4.2007
PBF
JÁN ZOZUĽAKMLADÝ ČLOVEK - BUDÚCNOSŤ CIRKVI
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
PBF