Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
JÁN ZOZUĽAKANTOLÓGIA DUCHOVNEJ MÚDROSTI
PBF
JÁN ZOZUĽAKSYNAXARISTIS
Životy svätých
PBF
JÁN ZOZUĽAKŽIVOT A DIELO SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov, 23.4.2007
PBF
JÁN ZOZUĽAKMLADÝ ČLOVEK - BUDÚCNOSŤ CIRKVI
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
PBF
JÁN ZOZUĽAKKVALITA VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁCE (BIBLICKO-TEOLOGICKÉ A SOCIOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ)
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. - 15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
PBF
VIERA ZOZUĽAKOVÁSOCIAL WORK AND VOLUNTARY ACTIVITIES H.E.L.P.
PBF
VIERA ŽEMBEROVÁUMENIE A SPOLOČENSKÉ VEDY
Medziodborové a medziliterárne súvislosti, vzťahy a dotyky
FF
VIERA ŽEMBEROVÁTEÓRIA UMELECKÉHO DIELA
Metodológia vedy a metodológia literárnej vedy
FF
JOZEF ŽIVČÁKBIOMECHANIKA HYBNOSTI
FZO
JOZEF ŽIVČÁKBIOFYZIKA A BIOMECHANIKA
FZO
IVANA ŽIVČÁKOVÁPORTFÓLIO TVORBY 2005-2012
Autorský katalóg
FF
JARMILA ŽOLNOVÁZÁKLADY PEDAGOGIKY PSYCHOSOCIÁLNE NARUŠENÝCH
PF
JARMILA ŽOLNOVÁŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika
PF
SILVIA ŽULTÁKOVÁPÔRODNÁ ASISTENCIA V KRAJINÁCH EÚ
FZO