Zuzana Zavarská, Elena Širá, Ľudmila Bednárová


Analýza finančnej a ekonomickej pozície agrárneho sektora Slovenskej republiky

Analýza dát informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republikyISBN 978-80-555-0696-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
4
5
6
8

11
1.1  
Charakteristika poľnohospodárstva z pohľadu teórie
11
1.2  
Spoločná poľnohospodárska politika
16
1.3  
Ekologické poľnohospodárstvo
19
1.4  
Analýza súčasného stavu agrárneho sektora a tendencie ďalšieho smerovania
21

28
2.1  
Analýza finančnej štruktúry agrárnych podnikov
28
2.2  
Príspevok podpôr pre zabezpečenie trvalo-udržateľného rozvoja agrárneho sektora
36

39
3.1  
Obsah a postup finančnej analýzy
39
3.2  
Analýza absolútnych a rozdielových finančných ukazovateľov
41
3.3  
Analýza pomerových finančných ukazovateľov
43
3.4  
Analýza prevádzkových finančných ukazovateľov
56

58
4.1  
Analýza vybraných ukazovateľov finančnej výkonnosti
58
4.2  
Kľúčové indikátory finančnej výkonnosti
64

  

69
  
73
76
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020