Katarína Vužňáková


Problémy lexikografického zachytenia slovotvorného systému slovenčinyISBN 80-8068-460-X


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
2
  
3
4
  
7

  
1 TEORETICKO-METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ

9
9
1.1.1  
Filozofické aspekty jazyka a slovotvorby
9
1.1.2  
Slovotvorba a lingvistický relativizmus
10
1.1.3  
Arbitrárnosť a motivovanosť
11
1.1.4  
Slovotvorba a prenášanie významu
13
1.1.5  
Slovotvorné kategórie a gnozeológia
15
19
1.2.1  
Psychické faktory a slovotvorná motivácia
19
1.2.2  
Malý slovotvorný slovník slovenčiny a vyučovanie tvorenia slov
22
24

  
2 ZÁSADY SPRACOVANIA MALÉHO SLOVOTVORNÉHO SLOVNÍKA SLOVENČINY

34
34
2.1.1  
Heslo
35
2.1.2  
Slovotvorný význam
37
2.1.3  
Slovotvorné postupy
53
2.1.4  
Slovotvorné útvary
63
88
2.2.1  
Heslové slovo
88
2.2.2  
Motivant
89
2.2.3  
Typy slovotvornej motivácie
90
2.2.4  
Motivačné homonymá
93
2.2.5  
Flektivizácia a redundancia
94
2.2.6  
Terminológia
97
101

  
3 UKÁŽKA MALÉHO SLOVOTVORNÉHO SLOVNÍKA SLOVENČINY

114

  
4 MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA MALÉHO SLOVOTVORNÉHO SLOVNÍKA SLOVENČINY

135
135
4.2  
Malý slovotvorný slovník slovenčiny a Slovník koreňových morfém
135

  

139
144
150
  
163
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020