Zuzana Závarská


Manažment kapitálovej štruktúry pri financovaní rozvoja podniku ako nástroj zvyšovania finančnej výkonnostiISBN 978-80-555-0553-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
8
11
12

  
1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ

14
14
1.1.1  
Rozvojové aktivity a výkonnosť podniku
14
1.1.2  
Finančné ukazovatele výkonnosti
16
1.1.3  
Nefinančné ukazovatele výkonnosti
18
1.1.4  
Najčastejšie chyby spojené s meraním výkonnosti podniku
19
22
1.2.1  
Ekonomická pridaná hodnota
22
1.2.2  
Výpočet ekonomickej pridanej hodnoty
25
1.2.3  
Účtovný verzus ekonomický model
27
1.2.4  
Odhad nákladov vlastného a celkového kapitálu
30
32
1.3.1  
Finančná štruktúra podniku a základné pravidlá financovania
32
1.3.2  
Výber zdrojov financovania
33
1.3.3  
Teórie riadenia kapitálovej štruktúry
36
1.3.4  
Faktory ovplyvňujúce financovanie podniku
41
1.3.5  
Finančná štruktúra a ekonomický zisk
46
50
1.4.1  
Špecifiká financovania podniku v Slovenskej republike
50
1.4.2  
Špecifiká financovania podniku v Európe a USA
61

  
2 METODIKA PRÁCE A ANALÝZA VÝBEROVEJ VZORKY

68
68
2.1.1  
Fundamentálny cieľ práce
69
2.1.2  
Čiastkové ciele práce
70
2.1.3  
Vedecké a pracovné hypotézy
70
72
2.2.1  
Metódy zhromažďovania informácií
72
2.2.2  
Metódy práce
74
2.2.3  
Metodologický postup riešenia práce
75
78
2.3.1  
Nákladná cestná doprava ako súčasť terciárneho sektora
78
2.3.2  
Základná analýza podnikov vo výberovej vzorke
82
2.3.3  
Analýza základných pravidiel financovania vo výberovej vzorke
87
2.3.4  
Analýza finančnej štruktúry vo výberovej vzorke
94

  
3 ZOSTAVENIE MIKROEKONOMICKÉHO MODELU IDENTIFIKUJÚCEHO VÝBER ZDROJA FINANCOVANIA ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT PODNIKU S CIEĽOM ZVÝŠENIA JEHO FINANČNEJ VÝKONNOSTI

107
107
3.1.1  
Funkcia ROE (nezávislá premenná ÚCZ/ZO)
108
3.1.2  
Funkcia ROE (nezávislá premenná CZ/A)
112
3.1.3  
Tri kategórie podnikov v závislosti od priebehu funkcie ROE
115
118
3.2.1  
Funkcia EVA/A (nezávislá premenná ÚCZ/ZO)
119
3.2.2  
Funkcia EVA/A (nezávislá premenná CZ/A)
120
3.2.3  
Tri kategórie podnikov v závislosti od priebehu funkcie EVA/A
121

  
4 PREVERENIE MIKROEKONOMICKÉHO MODELU A SYNTÉZA VÝSLEDKOV

124
124
4.1.1  
Korelácia ROE a zadlženosti
124
4.1.2  
Korelácia EVA/A a zadlženosti
128
4.1.3  
Korelácia medzi vybranými ukazovateľmi finančnej výkonnosti
132
4.1.4  
Preverenie hypotéz vedeckej práce
133
137
4.2.1  
Úroveň A – Analýza dodržiavania základných pravidiel financovania
137
4.2.2  
Úroveň B – Analýza finančného zdravia podniku
139
4.2.3  
Úroveň C – Analýza dopadu zmeny finančnej štruktúry na finančnú výkonnosť podniku
141
4.2.4  
Faktory ovplyvňujúce výber externého zdroja financovania
143
146
4.3.1  
Teoretický pohľad na financovanie rozvojových aktivít
147
4.3.2  
Dodatočný zdroj financovania rozvoja verzus výkonnosť
148
4.3.3  
Výber externého zdroja financovania rozvoja podniku
153
4.3.4  
Finančná štruktúra podnikov nákladnej cestnej dopravy
154

  

155
158
  
173
  
Príloha 1: Štruktúra nákladnej dopravy
174
  
Príloha 2: Nákladná doprava – HDP a výkon
178
  
Príloha 3: Cestná nákladná doprava
179
  
Príloha 4: Tabuľka početností hodnôt finančných ukazovateľov
181
  
Príloha 5: Korelačná matica výkonnostných indikátorov
189
  
Príloha 6: Regresná analýza – pracovné hypotézy
191
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020