Marta Vojteková


Valenčný potenciál poľských a slovenských adjektívISBN 978-80-555-1703-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

6
1.1  
Vznik a chápanie valencie
6
1.2  
Valenčný potenciál adjektív
8
1.3  
Doplnenia – formálne typy, klasifikácia
10
1.4  
Literatúra k problematike valencie
12
1.5  
Stav spracovania valencie adjektív v lexikografických dielach
13
1.6  
Problémy v oblasti lexikografického spracovania valencie adjektív
16
1.7  
Adjektívna valencia v prekladateľskej praxi
17
1.8  
Lexikografické spracovanie valencie adjektív v konfrontačnom pohľade
22

29

54

59
4.1  
Úlohy z poľského jazyka
59
4.2  
Úlohy zo slovenského jazyka
65

71

75

76
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020