Jana Chovancová


Systémy environmentálneho manažérstvaISBN 978-80-555-0485-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Medzinárodný vývoj
6
1.2  
Vývoj v Európe
9
1.3  
Vývoj na Slovensku
10

12
2.1  
Definícia, ciele a význam zavádzania EMS
12
2.2  
Štruktúra noriem radu ISO 14000
13
2.3  
Základná štruktúra normy ISO 14001
15
2.3.1  
Environmentálna politika
16
2.3.2  
Plánovanie
20
2.3.3  
Zavedenie a prevádzka
24
2.3.4  
Kontrola a nápravná činnosť
28
2.3.5  
Preskúmanie manažmentom
30
2.4  
Postup budovania EMS
31
2.5  
Prínosy zo zavedenia EMS
34

35
3.1  
Hodnotenie environmentálneho správania organizácie
36
3.2  
Zapojenie zamestnancov
38
3.3  
Environmentálne vyhlásenie
40
3.3.1  
Štruktúra a obsah environmentálneho vyhlásenia
40
3.3.2  
Podávanie informácií špecifickým cieľovým skupinám
44
3.4  
Verifikácia, validácia a frekvencia auditov
45
3.4.1  
Program overovania
45
3.4.2  
Aktualizovanie environmentálnych informácií
45
3.4.3  
Frekvencia interných auditov
46
3.5  
Logo EMAS
46
3.6  
Porovnanie ISO 14001 a EMAS
47
3.7  
Implementácia EMAS v organizáciách so zavedeným EMS podľa ISO 14001
49
3.8  
Implementácia EMAS v podmienkach SR
50

52
4.1  
Charakteristika najpoužívanejších systémov manažérstva
55
4.1.1  
Systém manažérstva kvality
55
4.1.2  
Systém environmentálneho manažérstva
56
4.1.3  
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
57
4.1.4  
Systém informačnej bezpečnosti - ISO/IEC 27001:2005
58
4.1.5  
Sociálna zodpovednosť - ISO 26000
58
4.2  
Porovnanie manažérskych systémov z hľadiska integrácie
59
4.2.1  
Porovnanie na úrovni spoločných prvkov všetkých troch systémov
59
4.2.2  
Určenie spoločných prvkov na úrovni vždy dvoch štandardov
60
4.2.3  
Porovnanie na úrovni špecifických prvkov jednotlivých systémov
61
4.3  
Význam a výhody integrácie manažérskych systémov
61

63
5.1  
Hodnotenie environmentálneho správania
65
5.2  
Environmentálny benchmarking
66
5.3  
Environmentálny reporting
68
5.4  
Environmentálne audity
70
5.4.1  
Všeobecné princípy environmentálneho auditu
70
5.4.2  
Metodika environmentálneho auditu
71
5.5  
Spoločenská zodpovednosť podniku
76
5.6  
Ekodizajn
78
5.7  
Posudzovanie životného cyklu
81
5.8  
Environmentálne označovanie produktov
82
5.9  
Čistejšia produkcia
83
5.10  
Environmentálne účtovníctvo
86
5.11  
Zodpovedná starostlivosť
88
5.12  
Zelené verejné obstarávanie
88
5.13  
Výber vhodného dobrovoľného nástroja
91
5.14  
Výhody a prínosy z implementácie dobrovoľných nástrojov
92

94
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019