Jana Chovancová, Peter Adamišin


Environmentálne aspekty procesov a technológiíISBN 978-80-555-1700-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
6
7
  
8

9

14
2.1  
Nerastné suroviny a ich členenie
15
2.2  
Základné úlohy a oblasti ťažobného priemyslu
16
2.3  
Ťažba nerastných surovín
17
2.3.1  
Vplyv povrchovej ťažby na životné prostredie
17
2.3.2  
Vplyv hlbinnej ťažby na životné prostredie
19
2.4  
Základné environmentálne problémy ťažobného priemyslu
21
2.4.1  
Vplyv banskej činnosti na povrch
21
2.4.2  
Hlušinové hospodárstvo
22
2.4.3  
Banské vody
23
2.4.4  
Odpadové vody z úpravní
24
2.4.5  
Znečisťovanie ovzdušia
25
2.5  
Rekultivácia krajiny ovplyvnenej banskou činnosťou
25

28
3.1  
Výroba železa a ocele
29
3.1.1  
Vplyv hutníctva na životné prostredie
33
3.1.2  
Emisie oxidu uhličitého z výroby železa a ocele
34
3.1.3  
Hlavné oblasti hutníctva železa
35
3.2  
Výroba neželezných kovov
36
3.2.1  
Hlavné environmentálne problémy spojené s výrobou neželezných kovov
36
3.2.2  
Možnosti znižovania negatívnych vplyvov výroby neželezných kovov
38
3.2.3  
Emisie uvoľňované do ovzdušia pri výrobe neželezných kovov
39
3.2.4  
Emisie uvoľňované do vody
39
3.2.5  
Zvyšky z výrobného procesu
39
3.2.6  
Hlavné oblasti hutníctva farebných kovov
40

42
4.1  
Výroba základných anorganických zlúčenín
43
4.1.1  
Vplyvy výroby základných anorganických zlúčenín na životné prostredie
46
4.2  
Organické výroby základných chemikálií
48
4.2.1  
Pôsobenie chemických podnikov organickej výroby na životné prostredie
49
4.3  
Spracovanie ropy – ropné rafinérie
50
4.3.1  
Rafinérske procesy a ich vplyv na životné prostredie
51
4.4  
Vybrané nástroje znižovania negatívnych vplyvov chemického priemyslu
53
4.4.1  
Responsible Care - iniciatíva chemického priemyslu
53
4.4.2  
Nová chemická politika EÚ – REACH
55

58
5.1  
Environmentálne aspekty strojárskeho výrobného podniku
59
5.1.1  
Znečisťovanie atmosféry
60
5.1.2  
Znečisťovanie hydrosféry
62
5.1.3  
Znečisťovanie životného prostredia odpadmi
63
5.1.4  
Znečisťovanie životného prostredia hlukom
64
5.2  
Environmentálne vhodné technológie
65
5.2.1  
Najlepšie dostupné techniky na úrovni EÚ
65
5.2.2  
Posudzovanie environmentálne vhodných technológií
66
5.3  
Hodnotenie životného cyklu produktu
67

6  

72
6.1  
Energetický mix a energetická bezpečnosť
72
6.2  
Tepelné elektrárne
74
6.2.1  
Vplyv tepelnej energetiky na životné prostredie
75
6.3  
Jadrové elektrárne
78
6.3.1  
Vplyvy jadrovej energetiky na životné prostredie
79
6.4  
Obnoviteľné zdroje energie a možnosti ich využitia
81
6.4.1  
Biomasa
82
6.4.2  
Vodná energia
84
6.4.3  
Veterná energia
86
6.4.4  
Slnečná energia
87
6.4.5  
Geotermálna energia
88

7  

91
7.1  
Vplyvy cestnej dopravy na životné prostredie
93
7.1.1  
Znečistenie ovzdušia
93
7.1.2  
Znečistenie vôd
96
7.1.3  
Znečistenie pôdy
96
7.1.4  
Vplyv na faunu a flóru
97
7.1.5  
Hluk a vibrácie
97
7.1.6  
Spotreba energie
98
7.1.7  
Odpady
99
7.1.8  
Vplyvy na ľudské zdravie
100
7.2  
Možnosti eliminácie negatívnych vplyvov cestnej dopravy na životné prostredie
102
7.2.1  
Legislatívne a administratívne opatrenia
102
7.2.2  
Technologické opatrenia
106

111
8.1  
Konvenčné a alternatívne technologické postupy v poľnohospodárstve a ich dopad na životné prostredie
119
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019