Jana Chovancová


Manažment environmentálnych rizíkISBN 978-80-555-1394-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
7
9
  
10

12
1.1  
Životné prostredie
12
1.2  
Zložky životného prostredia
12
1.2.1  
Pôda
13
1.2.2  
Voda
15
1.2.3  
Ovzdušie
16
1.3  
Osud (fate) znečisťujúcej látky v životnom prostredí
19

20
2.1  
Nebezpečenstvo (Hazard)
20
2.2  
Riziko
21
2.2.1  
Individuálne a spoločenské riziko
21
2.2.2  
Výpočet rizika
23
2.3  
Expozícia
24
2.4  
Environmentálne riziká
25
2.4.1  
Spektrum environmentálnych nebezpečenstiev
27
2.4.2  
Citlivosť na environmentálne nebezpečenstvá
29
2.4.3  
Vplyvy environmentálnych rizík
30
2.4.4  
Lokálne vs. Globálne environmentálne riziká
31
2.4.5  
Historický vývoj prístupov k environmentálnym rizikám
31
2.5  
Prístup k Manažmentu rizík podľa normy ISO 31000
32
2.6  
Manažment environmentálnych rizík
33

36
3.1  
Rozdelenie metód posudzovania rizík
36
3.2  
Analýza stromom porúch (FTA)
38
3.3  
Analýza stromom udalostí (ETA)
39
3.4  
Predbežná analýza zdrojov rizika (PHA)
41
3.5  
Identifikácia zdrojov nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti (HAZOP)
42
3.6  
Analýza príčin a následkov (CCA)
43
3.7  
Analýza príčin Porúch a ich následkov (FMEA)
44
3.8  
Bezpečnostná prehliadka (SR)
45
3.9  
Analýza kontrolným zoznamom (CLA)
46
3.10  
Relatívna klasifikácia (RR)
46
3.11  
Analýza „Čo sa stane, ak …“ (W-I)
47
3.12  
Zhrnutie metód
47

49
4.1  
Historické súvislosti problematiky závažných priemyselných havárií
49
4.2  
Legislatíva EÚ upravujúca problematiku závažných priemyselných havárií
51
4.3  
Prevencia závažných priemyselných havárií na Slovensku
52
4.4  
Definícia závažnej priemyselnej havárie
53
4.5  
Základné ciele a princípy zákona o prevencii ZPH
53
4.5.1  
Kategorizácia podnikov
54
4.5.2  
Povinnosti prevádzkovateľa
55
4.6  
Metódy hodnotenia spoločenských dopadov závažných priemyselných havárií
56
4.6.1  
IAEA – TECDOC 727
56
4.6.2  
DOW´s Fire & Exposure index – Index požiaru a výbuchu
61
4.7  
Metódy hodnotenia vplyvu závažných priemyselných havárií na životné prostredie
62
4.7.1  
Metodika H & V index
63
4.7.2  
Metodika ENVITech03
67

74
5.1  
Legislatíva upravujúca problematiku IPKZ
74
5.2  
Postup pri vydaní integrovaného povolenia
76
5.2.1  
Žiadosť o integrované povolenie
76
5.2.2  
Podanie žiadosti
77
5.2.3  
Rozoslanie žiadosti
77
5.2.4  
Vyjadrenie k žiadosti
78
5.2.5  
Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby a ústne pojednávanie
78
5.2.6  
Rozhodnutie o vydaní integrovaného povolenia
78
5.2.7  
Odvolanie, nadobudnutie právnej moci rozhodnutia
78
5.3  
Časová náročnosť vydania IP
79
5.4  
Najlepšie dostupné techniky
79
5.4.1  
Výmena informácií o BAT v EÚ
80
5.4.2  
Výmena informácií o BAT na Slovensku
80

82
6.1  
Legislatívna úprava problematiky EIA na Slovensku
82
6.2  
Základné pojmy a Vzťahy v procese EIA
82
6.3  
Účastníci procesu posudzovania, ich práva a povinnosti
84
6.4  
Postup EIA
85
6.4.1  
Zámer
86
6.4.2  
Zisťovacie konanie
87
6.4.3  
Rozsah hodnotenia a časový harmonogram
88
6.4.4  
Správa o hodnotení a jej verejné prerokovanie
89
6.4.5  
Verejné prerokovanie správy o hodnotení
90
6.4.6  
Odborný posudok
90
6.4.7  
Záverečné stanovisko
91
6.4.8  
Rozhodovanie o povolení navrhovanej činnosti
91
6.4.9  
Poprojektová analýza
92
6.5  
Postupnosť a časové lehoty jednotlivých etáp procesu posudzovania
92

94
7.1  
Systémy environmentálneho manažérstva ako nástroj prevencie environmentálnych rizík
94
7.2  
Kľúčové prvky systému environmentálneho manažérstva
96
7.3  
Komponenty hodnotenia a manažérstva rizík v ISO 14001
96
7.3.1  
Register environmentálnych rizík
97
7.3.2  
Nezhoda, nápravná a preventívna činnosť
103

104
8.1  
Hlavné globálne environmentálne problémy
104
8.2  
Povodne a záplavy
105
8.3  
Prívalové dažde a krupobitia
107
8.4  
Víchrice, veterné smršte
107
8.5  
Búrky a elektromagnetické javy v atmosfére
108
8.6  
Rozsiahle lesné požiare
108
8.7  
Snehové kalamity
109
8.8  
Dlhotrvajúce suchá a horúčavy
110
8.9  
Dlhodobá inverzná situácia
110
8.10  
Vysychanie vodných tokov, znižovanie hladiny spodných vôd
111
8.11  
Svahové pohyby
112
8.12  
Epidémie a pandémie
113
8.13  
Epifytia - Hromadné nákazy poľných kultúr
114
8.14  
Epizootia a enzootia - hromadné nákazy zvierat
114
8.15  
Výbuch
115
8.16  
Strata kontroly nad vyhoreným jadrovým palivom a nad rádioaktívnymi žiaričmi
116
8.17  
Havárie veľkého rozsahu spôsobené vybranými nebezpečnými látkami
117
8.18  
Klonovanie rastlín a živočíchov (GMO)
118
8.19  
Klimatické zmeny
118

121
  
128
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019