Viktor Andruščenko


Dejiny sociálnej filozofie

Západoeurópsky kontextISBN 80-8068-458-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3
  
4

  
Kapitola 1

8
1.1  
Predmet sociálnej filozofie v jej dejinách
8
1.2  
Základný problém sociálnej filozofie v historickom vývoji
10
1.3  
Problém vedeckej interpretácie dejín sociálno-filozofického učenia
12
1.4  
Európskocentristické zameranie heglovskej periodizácie dejín evolúcie sociálno-filozofických vied
15
1.5  
Materializmus a idealizmus v dejinách evolúcie sociálno-filozofických učení (K. Marx, F. Engels)
18
1.6  
K. Popper o dvoch líniách vývoja sociálnej filozofie v dejinách: hľadanie demokratickej spoločnosti (Demokritos, J.J. Rousseau, I. Kant) a cesta k totalitarizmu (Herakleitos, Platón, H. Hegel, K. Marx)
20
1.7  
Základné etapy vývoja sociologického myslenia v interpretácii R. Arona
21
1.8  
Periodizácia dejín ako všeobecný základ štruktúrovania evolúcie sociálno-filozofického učenia v dejinách
24
1.9  
Celistvosť dejín sociálno-filozofického učenia
25
1.10  
Paradigmatická hypotéza evolúcie sociálno-filozofického učenia
27

  
Kapitola 2

31
2.1  
Západoeurópska sociálna filozofia ako teoretický fenomén: problém začiatku
32
2.2  
Grécke a staroindické filozofické myslenie
34
2.3  
Staročínska filozofia. Svetonázorový zmysel učenia Lao-c´ o “tao”
35
2.4  
Eticko-morálna filozofia Konfucia a konfucionistov
36
2.5  
Prírodovedecká politicko-právna podmienenosť antickej sociálnej filozofie
37
2.6  
Eticko-racionalistické smerovanie Sokratových sociálno-filozofických názorov
39
2.7  
Problém organizácie demokratickej spoločnosti vo filozofii Demokrita
41
2.8  
Platónove sociálno-filozofické variácie: cesta k totalitarizmu a hľadanie organizovanej spoločnosti
42
2.9  
Aristotelova spoločensko-politická koncepcia
44
2.10  
Rozporné hľadania “spoločenského ideálu” filozofmi helenistického a rímskeho obdobia
46
2.11  
Celosvetový význam sociálnej filozofie pred naším letopočtom
48

  
Kapitola 3

50
3.1  
Historická a sociálna podmienenosť „teologizácie“ sociálnej filozofie
50
3.2  
Protirečenia vo formovaní náboženskej filozofie
52
3.3  
Kresťanská apologetika a patristika
54
3.4  
Filozofický obsah učenia Augustína o „božích predurčeniach“ a „dvoch kráľovstvách“
56
3.5  
Protirečivé hľadanie spoločenského ideálu teoretikmi „poaugustínskeho“ obdobia
58
3.6  
Sociálna filozofia a teológia v krajinách Blízkeho východu a moslimského Španielska
62
3.7  
Sociálna filozofia Rogera Bacona
65
3.8  
„Prírodné bohoslovie“ ako najvyšší rozmach náboženskej filozofie stredoveku
67
3.9  
Eticko-sociálne idey filozofov neskorého stredoveku
69
3.10  
Miesto stredovekej sociálnej filozofie v dejinách intelektuálnych hľadaní ľudstva
70
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020