Beáta Balogová (ed.), Zuzana Poklembová (ed.)


Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume

Zborník príspevkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v PrešoveISBN 978-80-555-1809-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
4
  
5

  
Hlavné referáty

7

14

  
Ostatné príspevky

24

40

49

61

69

  

83

  
Prežívanie sociálnej osamelosti u seniorov
Juraj KAŠICKÝ, Soňa LOVAŠOVÁ

92

101

107

116

  

130

  

139

143

151

159

167

174

  

180
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020