Beáta Balogová (ed.)


Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15.01.2010 v PrešoveISBN 978-80-555-0198-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
Predslov
Beáta BALOGOVÁ
6
  
8
  
1. SEKCIA: MEDZIGENERAČNÁ KOMUNIKÁCIA A MÉDIA
11
29
35
42
47
56
65
71
76
86
93
102
  
2. SEKCIA: ZMYSEL ŽIVOTA SENIORA
108
115
120
131
136
  
Starorodičovstvo
Martina LENHARDTOVÁ
144
149
158
164
169
176
182
189
194
  
3. SEKCIA: VÝZVY PRE POMÁHAJÚCICH PROFESIONÁLOV
  
Vplyv výživy na zdravie seniorov
Drahomíra BALKOVÁ, Viera CMOREJOVÁ, Magdaléna SVATOVÁ
201
206
211
220
  
Špecifiká psychických porúch u seniorov
Viera CMOREJOVÁ, Magdaléna SVATOVÁ, Drahomíra BALKOVÁ
226
  
230
235
241
249
255
265
  
Chronická choroba a jej sociálne dôsledky
Magdaléna SVATOVÁ, Viera CMOREJOVÁ, Drahomíra BALKOVÁ
279
284
291
301
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020