Adriana Amir


PREKLAD VERZUS JAZYK A KULTÚRA

Kapitoly z lingvokulturológie a teórie prekladuISBN 978-80-555-1070-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5
1.1  
POHĽAD DO HISTÓRIE A SÚČASNOSTI
5

11
2.1  
PROFIL PREKLADATEĽA JURAJA ANDRIČÍKA
11
2.2  
PREKLADATEĽSKÉ ZÁSADY
16
2.3  
PREKLAD A PREKLADATEĽSKÁ KONCEPCIA
17

22
3.1  
JAZYK A KULTÚRA – PREKLAD A KULTÚRA
22
3.2  
OBRAT V TRANSLATOLÓGII – LINGVOKULTUROLÓGIA
27
3.2.1  
Lingvokulturémy: lingvistické špecifiká
29
3.2.2  
Reálie
29
3.2.3  
Dialektné reálie
30
3.2.4  
Klasifikácia reálií
31
3.2.5  
Referenčný rámec z perspektívy lingvokulturológie
36

38
4.1  
EXOTIZÁCIA VERZUS NATURALIZÁCIA PRI PREKLADE LINGVOKULTURÉM
38
4.2  
MODERNIZÁCIA – ARCHAIZÁCIA
38
4.3  
TRANSFERENČNÉ POSTUPY
39
4.4  
EXPLIKÁCIE V TEXTE AKO NOSITELIA KULTÚRNEJ INFORMÁCIE
39

46
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020