Peter Babinčák (ed.)


Meranie morálneho usudzovaniaISBN 978-80-555-0508-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5

20

25

  
TENDENCIE K PROSOCIÁLNEMU SPRÁVANIU U DARCOV KRVI
Valentína PIPASOVÁ KAROLOVÁ, Peter BABINČÁK

30

39

  
POSTOJE MUŽOV K INTERRUPCII
Monika KAČMÁROVÁ, Martina KREMPASKÁ

48

63

74

80
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020