Adriana Amir


Lingvistické špecifiká ukrajinskej prózy začiatku 20. storočiaISBN 978-80-555-1059-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
  
6

8
1.1  
Originalita jazyka a štýlu Vasyľa Stefanyka ako ťažisko problematiky skúmania prekladov
8
1.2  
Poetika poviedok Vasyľa Stefanyka v kontexte umeleckého prekladu do slovenčiny
17
1.3  
Literárna antroponymia v dielach Vasyľa Stefanyka a jej preklad do slovenčiny
24
1.3.1  
Preklad antroponým
25
1.3.2  
Vlastné osobné mená
25
1.3.3  
Hagionymá
27
1.3.4  
Prezývky
27
1.3.5  
Priezviská
28
1.3.6  
Skupinové antroponymá
29
1.4  
Komparatívna analýza prekladu lingvokulturém v slovenskej a českej verzii próz Vasyľa Stefanyka
33
1.4.1  
Geografické lingvokulturémy
34
1.4.2  
Etnografické lingvokulturémy
35
1.4.3  
Lingvokulturémy z kategórie spoločenských reálií
51
1.5  
Pulzujúci rytmus ako nástroj dosiahnutia dramatickosti v psychologickej próze
67
1.5.1  
Špecifiká prekladu rytmu
67

73
2.1  
Osobnosť a štýl Mychajla Kociubynského
73
2.2  
Komparatívna analýza prekladu lingvokulturém v slovenskej a českej verzii prózy Tiene zabudnutých predkov
76
2.2.1  
Geografické lingvokulturémy
77
2.2.2  
Etnografické lingvokulturémy
78
2.2.3  
Lingvokulturémy z kategórie spoločenských reálií
94
2.3  
Mentalita národa a jej prezentácia v jazyku (na materiáli novely Tiene zabudnutých predkov)
96
2.3.1  
Prekladateľský pesimizmus a optimizmus
97
2.3.2  
Tradícia a mágia
100
2.3.3  
Religiozita a antropomorfizácia
103
2.3.4  
Karpatská vendetta a morálka spoločnosti
105
2.4  
Posuny v preklade prózy Tiene zabudnutých predkov
108
2.4.1  
Typológia posunov
108
  
115
120

127
128
129
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020