Adriana Amir


UKRAJINSKO-SLOVENSKÉ LITERÁRNE KONTAKTY

JAZYK, KULTÚRA, PREKLADISBN 978-80-555-1768-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

6
1.1  
Pohľad do histórie a súčasnosti
6

14
2.1  
Profil prekladateľa Juraja Andričíka (1937-2017)
14
2.2  
Prekladateľské zásady
16
2.2.1  
Preklad dialektu
17
2.2.2  
Preklad a prekladateľská koncepcia
22

27
3.1  
Jazyk a kultúra
27
3.2  
Preklad a kultúra
30
3.3  
Lingvokulturológia
35
3.3.1  
Jazykový obraz sveta v súčasnej antropologickej lingvistike
37
3.3.2  
Metodika výskumu jazykových obrazov sveta spätých s národom
37
3.3.3  
Teoretické postuláty skúmaní
37
3.4  
Lingvokulturéma
41
3.4.1  
Lingvokulturémy: lingvistické špecifiká
43
3.4.2  
Reálie
44
3.4.3  
Dialektné reálie
44
3.4.4  
Klasifikácia reálií
45
3.4.5  
Referenčný rámec z perspektívy lingvokulturológie
51

52
4.1  
Exotizácia verzus naturalizácia pri preklade lingvokulturém
52
4.2  
Modernizácia – archaizácia
53
4.3  
Transferenčné postupy
53
4.4  
Explikácie v texte ako nositelia kultúrnej informácie
53

  

61
  
63
65
  
67
68
76
79
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020