Ivana Hostová (ed.), Marek Chovanec (ed.)


Mirrors of Translation Studies II Translation & Interpreting Shifts: Identity Shifts
Zrkadlá translatológie II Posuny v preklade a tlmočení: posuny v identite

Proceedings of the International Conference that took place on 6-7 October 2015 at the Faculty of Arts of the University of Prešov, Slovakia
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 6. a 7. októbra 2015 na FF PU v PrešoveISBN 978-80-555-1480-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

  
Úvod
Ivana Hostová

5

6

16

26

  
Translation of a Poetic Text as an Expression of the National Culture
Anna Valcerová
Translated by Diana Krajňáková

35

47

62

70

79

88

97

108

118

125

135

145

153

162

171

180
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020