Ivana Hostová, Marek Chovanec (eds.)


Mirrors of Translation Studies II Translation & Interpreting Shifts: Identity Shifts
Zrkadlá translatológie II Posuny v preklade a tlmočení: posuny v identite

Proceedings of the International Conference that took place on 6-7 October 2015 at the Faculty of Arts of the University of Prešov, Slovakia
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 6. a 7. októbra 2015 na FF PU v PrešoveISBN 978-80-555-1480-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024