Marek Havrila


Slovenská historiografia v rokoch 1945 - 1968ISBN 80-8068-272-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
2
  
4
9
24
3  
Hlavné pracoviská slovenskej historickej vedy
56
56
3.2  
Historický ústav SAVU (1945 – 1953)
85
106
3.4  
Historiografia na FF UK v Bratislave
142
187
3.6  
Ústav Slovenského národného povstania
210
3.7  
Ústav dejín KSS
218
3.8  
Katedry dejín na FF a PdF UPJŠ v Prešove
225
234
254
5.1  
Ochrana historických pamiatok
284
288
306
309
351
362
372
381
  
399
403
  
411
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020