Miriam Horváthová


Marketing a jeho uplatnenie v samospráveISBN 978-80-555-0183-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
6

9
1.1  
Všeobecne
9
1.2  
Predpoklady využitia marketingu vo verejnej správe
11
1.2.1  
Využitie marketingu pri správe miest a obcí
11
1.2.2  
Typológia miest a obcí
12
1.3  
Podstata regionálneho a mestského marketingu
15

19
2.1  
Marketingové prostredie - všeobecne
19
2.1.1  
Mikroprostredie
19
2.1.2  
Makroprostredie
21
2.1.3  
Prístup k marketingovému prostrediu
23
2.2  
Marketingové prostredie mesta a obce
23
2.2.1  
Marketingové mikroprostredie mesta a obce
23
2.2.2  
Marketingové makroprostredie mesta a obce
24

26
3.1  
Marketingová stratégia
26
3.2  
Segmentácia, targeting, positioning - všeobecne
27
3.2.1  
Segmentácia trhu - segmenting
28
3.2.2  
Výber cieľového trhu - targeting
29
3.2.3  
Positioning
29
3.3  
Postavenie miest a obcí v konkurenčnom prostredí
29
3.3.1  
Marketingová stratégia miest a obcí
29
3.3.2  
Trhové segmenty miest a obcí – ich určenie
32
3.3.3  
Marketingový plán miest a obcí
34
3.3.4  
Marketingový projekt
37

39
4.1  
Produkt
39
4.2  
Cena
41
4.3  
Distribúcia
43
4.4  
Marketingová komunikácia
45
4.4.1  
Marketingová komunikácia a jej informačné zdroje
45
4.4.2  
Typy komunikácie, komunikačné prostriedky
47
4.4.3  
Nástroje komunikácie, ich využitie a význam
49

54
5.1  
Produkt - product
55
5.2  
Cena – price
58
5.3  
Miesto – place, distribúcia, dostupnosť
60
5.4  
Marketingová komunikácia – promotion
61
5.4.1  
Marketingová komunikácia – jej aplikácia v úradoch samosprávy
63
5.5  
Materiálne prostredie – physical evidence
68
5.6  
Ľudia – people
69
5.6.1  
Interný a interaktívny marketing
71
5.6.2  
Úloha zákazníkov – obyvateľov mesta alebo obce
72
5.6.3  
Obyvatelia, návštevníci a podnikatelia
73
5.7  
Procesy – processes
73
5.8  
Partnerstvo – partner ship
74

75
6.1  
Marketingový informačný systém
75
6.1.1  
Interný informačný systém
76
6.1.2  
Marketingový spravodajský systém
77
6.1.3  
Marketingový výskumný systém
77
6.2  
Marketingový informačný systém a výskum v samospráve
79
6.2.1  
Interný informačný systém
80
6.2.2  
Marketingové spravodajstvo
80
6.2.3  
Marketingový výskum
81

87
7.1  
Priamy marketing
87
7.2  
Internet ako jedno z elektronických médií
88
7.3  
Moderná koncepcia marketingového mixu
90
7.3.1  
Koncepcia 4C a internet
91
7.3.2  
Koncepcia 4P a internet
92
7.4  
Marketingová komunikácia na internete
93
7.5  
Využitie internetu v oblasti pôsobnosti samosprávy
98

  

102
103
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020