Ondrej Hronec, Emília Huttmanová, Jana Chovancová


Ekonomika životného prostrediaISBN 978-80-555-0056-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
6

7
1.1  
Životné prostredie
7
1.2  
Zložky životného prostredia
10
1.3  
Prírodné zdroje
11

15
2.1  
Ekológia ako veda
15
2.2  
Typy prostredia a organizmy
16
2.3  
Formy adaptácie organizmov
17

19
3.1  
Základné definície ovzdušia
19
3.2  
Znečisťovanie ovzdušia
21
3.2.1  
Skleníkový efekt
24
3.2.2  
Kyslé dažde
25
3.2.3  
Zoslabovanie ozónovej vrstvy
26
3.3  
„Emisno – imisné vplyvy“
26

29
4.1  
Základné definície pôdy
29
4.2  
Štruktúra pôdneho fondu v Slovenskej republike
31
4.3  
Pôda, jej význam a funkcie
33
4.4  
Pôdna reakcia
36
4.5  
Nepriaznivé vplyvy na pôdu
37
4.5.1  
Acidifikácia pôd
38
4.5.2  
Alkalizácia pôd
38
4.5.3  
Metalizácia pôd
39

43
5.1  
Základná charakteristika vody
43
5.2  
Zásoby vody a jej spotreba
45
5.3  
Znečisťovanie vôd a ochrana pred znečisťovaním
46

53
6.1  
Druhy odpadov
53
6.2  
Riadenie odpadového hospodárstva
55
6.3  
Spôsoby nakladania s odpadmi
56
6.3.1  
Prevencia vzniku odpadov
56
6.3.2  
Separovaný zber odpadov
56
6.3.3  
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním a spaľovaním
58
6.4  
Biologicky rozložiteľné odpady a ich zhodnocovanie
60
6.5  
Recyklácia v priemysle
61
6.6  
Malodpadové a bezodpadové technológie
62

64

68
8.1  
Environmentálne riziká a externality
68
8.2  
Identifikácia poškodzovania životného prostredia
74
8.3  
Ekonomické hľadiská znečisťovania životného prostredia
74
8.4  
Ekonomické škody zo znehodnotenia životného prostredia
75

81
9.1  
Základné funkcie životného prostredia
81
9.2  
Podnik a životné prostredie
82
9.3  
Požiadavky na podnik v oblasti životného prostredia
85
9.4  
Hodnotenie socio-ekonomických faktorov
86
9.5  
Hodnotenie efektivity opatrení na tvorbu a ochranu životného prostredia
87
9.6  
Ekonomické pozadie rozhodovacích procesov pri výbere nových technológií
90
9.6.1  
Hodnotenie variantov
90
9.6.2  
Výber environmentálnych investícií
93

97
10.1  
Environmentálna regionalizácia
97
10.2  
Kvalita životného prostredia v problémových regiónoch
104
10.2.1  
Bratislavská zaťažená oblasť
104
10.2.2  
Dolnopovažská zaťažená oblasť
104
10.2.3  
Ponitrianska zaťažená oblasť
105
10.2.4  
Pohronská zaťažená oblasť
105
10.2.5  
Jelšavsko-lubenická zaťažená oblasť
106
10.2.6  
Rudniansko-gelnická zaťažená oblasť
106
10.2.7  
Košicko-prešovská zaťažená oblasť
107
10.2.8  
Zemplínska zaťažená oblasť
107

110
11.1  
Tvorba environmentálnej politiky
110
11.2  
Environmentálna politika v Európskej únii
113
11.3  
Environmentálna politika v Slovenskej republike
116
11.4  
Ekonomické aspekty environmentálnej politiky
118
11.4.1  
Makroekonomické súvislosti
118
11.4.2  
Mikroekonomické súvislosti
119
11.5  
Nástroje environmentálnej politiky
120

124
12.1  
Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
124
12.1.1  
Základné princípy podľa ISO 14 001
126
12.2  
Schéma environmentálne orientovaného riadenia a auditu – EMAS
129
12.2.1  
Logo EMAS
130
12.2.2  
Podmienky na účasť v systéme EMAS
131
12.2.3  
Porovnanie ISO 14001 a EMAS
132

135
13.1  
Trvalo udržateľný rozvoj
135
13.2  
Miestna Agenda 21 (MA 21)
140
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020