Helena Harausová


Procesné prístupy v manažérstve kvalityISBN 978-80-555-0546-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
4
  
5

6
1.1  
Podnikový proces
6
1.2  
Hranice procesu
10

13
2.1  
Vývoj prístupov k procesnému riadeniu
13
2.2  
Procesné riadenie
13
2.3  
Analýza funkčného a procesného riadenia
16
2.4  
Výhody riadenia procesov
18
2.5  
Priebežné zlepšovanie procesov
19
2.6  
Mapa procesov
20

23
3.1  
Procesný prístup v manažérstve kvality
23
3.2  
História manažérstva kvality
24
3.3  
Podstata kvality produktu
26
3.4  
Prístupy k definovaniu kvality
27
3.5  
Znaky kvality
29
3.6  
Náklady na kvalitu
30
3.7  
Kvalita výrobku
32
3.8  
Plánovanie kvality
33
3.9  
Manažérstvo kvality
35
3.10  
Modely systému manažérstva kvality
39
3.11  
Budovanie systému manažérstva kvality
45

50
4.1  
Normy rádu ISO 9000
52
4.2  
KAIZEN ako metóda moderného manažérstva kvality
58
4.3  
TQM – Komplexné manažérstvo kvality
62
4.4  
Reinžiniering podnikových procesov
68

80
5.1  
Analýza vzájomného prepojenia procesných prístupov
87
5.2  
Potreba zmeny v organizácii
91

  

94
95
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020