Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARTA VOJTEKOVÁADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA KOMUNIKÁCIA
(vzory písomností v poľskom jazyku s prekladovými slovníčkami)
FF
MARTA VOJTEKOVÁVALENČNÝ POTENCIÁL POĽSKÝCH A SLOVENSKÝCH ADJEKTÍV
FF
KATARÍNA VUŽŇÁKOVÁPROBLÉMY LEXIKOGRAFICKÉHO ZACHYTENIA SLOVOTVORNÉHO SYSTÉMU SLOVENČINY
PF
ZUZANA ZÁVARSKÁMANAŽMENT KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY PRI FINANCOVANÍ ROZVOJA PODNIKU AKO NÁSTROJ ZVYŠOVANIA FINANČNEJ VÝKONNOSTI
FMEO
ZUZANA ZÁVARSKÁANALÝZA FINANČNEJ A EKONOMICKEJ POZÍCIE AGRÁRNEHO SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Analýza dát informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
FMEO
MARTIN ZBOJANKOŠICKÁ MODERNA (1919-1929)
paralela európskeho moderného maliarstva
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁPSYCHOSOMATIKA
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁDOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
FF
JÁN ZOZUĽAKISUS CHRISTOS, DOBRÝ PASTIER
PBF
JÁN ZOZUĽAKANTOLÓGIA DUCHOVNEJ MÚDROSTI
PBF
JÁN ZOZUĽAKSYNAXARISTIS
Životy svätých
PBF
JÁN ZOZUĽAKŽIVOT A DIELO SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov, 23.4.2007
PBF
JÁN ZOZUĽAKMLADÝ ČLOVEK - BUDÚCNOSŤ CIRKVI
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
PBF
JÁN ZOZUĽAKKVALITA VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁCE (BIBLICKO-TEOLOGICKÉ A SOCIOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ)
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. - 15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
PBF
VIERA ZOZUĽAKOVÁSOCIAL WORK AND VOLUNTARY ACTIVITIES H.E.L.P.
PBF
VIERA ŽEMBEROVÁUMENIE A SPOLOČENSKÉ VEDY
Medziodborové a medziliterárne súvislosti, vzťahy a dotyky
FF
VIERA ŽEMBEROVÁTEÓRIA UMELECKÉHO DIELA
Metodológia vedy a metodológia literárnej vedy
FF
JOZEF ŽIVČÁKBIOMECHANIKA HYBNOSTI
FZO
JOZEF ŽIVČÁKBIOFYZIKA A BIOMECHANIKA
FZO
IVANA ŽIVČÁKOVÁPORTFÓLIO TVORBY 2005-2012
Autorský katalóg
FF